เกรียงศักดิ์ ศรีภูวงษ์

ศึกษานิเทศก์ วุฒิการศึกษา ค.บ. วิชาเอกภาษาไทย

นายเกรียงศักดิ์  ศรีภูวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพท.อด. 3 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน(,การจัดการศึกษษ ลำดับที่ 2 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบงานดังนี้
1.ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงาน สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแบบแผนของทางราชการ
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ กลั้นกรองงานของกลุ่มงาน ก่อสนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั้งการ
3.งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และที่ปรึกษาชมราครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในฝัน
6.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
7.ประจำกลุ่มโรงเรียนกู่แก้ว
8.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา#erkm

หมายเลขบันทึก: 32441, เขียน: 31 May 2006 @ 13:42 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)