นายเกรียงศักดิ์  ศรีภูวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพท.อด. 3 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน(,การจัดการศึกษษ ลำดับที่ 2 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบงานดังนี้
1.ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงาน สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแบบแผนของทางราชการ
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ กลั้นกรองงานของกลุ่มงาน ก่อสนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั้งการ
3.งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และที่ปรึกษาชมราครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในฝัน
6.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
7.ประจำกลุ่มโรงเรียนกู่แก้ว
8.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย