นายบุญมี  ทิศาใต้  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มนิเทศฯลำดับที่ 3 รับผิดชอบงานดังนี้
1.ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ กลั่นกรองงานของกลุ่มงานฯ
3.งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
4.งานทอดสอบทางการศึกษา(NT,O-NET,A-NET,GPA)
5.งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลัก
6.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7.ประจำกลุ่มโรงเรียนพิบูลย์รักษ์
8ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย