GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สายัณห์ บุฮม

ศึกษานิเทศก์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกศิลปศึกษา


สายัณห์  บุฮม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3 รับผิดชอบงานดังนี้
1.งานวางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
2.งานวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวม และสรุปผลการดำเนินงานนิเทศการจัดการศึกษา
3.งานศิลปหัตถกรรม งานมหกรรมวิชาการ และ/หรืองานมหัศจรรย์เด็กไทย
4.การปลูกฝังคุณธรรมผ่านกิจกรรมดนตรี นาฎศิลป์และการแสดง
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.ประจำกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3
8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การศึกษาerkm
หมายเลขบันทึก: 32435
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)