นายสุรพัศกรณ์  จันดาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รับผิดชอบงานดังนี้
1.ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงาน สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแบบแผนของทางราชการ
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ กลั่นกรองงานของกลุ่มงาน ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
3.งานศึกษาคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ที่ปรึกษาชมรมครูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบโรงเรียบนวิถีพุทธ และคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ
7.การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเข้าสู่มาตรฐาน
8.การจัดค่ายคุณธรรม/ครูพระสอนศีลธรรม
9.การพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับผลงานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
10.ประจำกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4
11.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย