สุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์

ศึกษานิเทศก์ วุฒิการศึกษา กศ.ม. วิชาเอกบริหารการศึกษา

นายสุรพัศกรณ์  จันดาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รับผิดชอบงานดังนี้
1.ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงาน สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแบบแผนของทางราชการ
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ กลั่นกรองงานของกลุ่มงาน ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
3.งานศึกษาคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ที่ปรึกษาชมรมครูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบโรงเรียบนวิถีพุทธ และคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ
7.การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเข้าสู่มาตรฐาน
8.การจัดค่ายคุณธรรม/ครูพระสอนศีลธรรม
9.การพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับผลงานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
10.ประจำกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4
11.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3ความเห็น (4)

นางสำเนียง ภูนาขาว
IP: xxx.172.255.146
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่านและคณะที่มาให้คำแนะรับในการเตรียมรับการประเมินภายนอกในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง ซึ่งทางโรงเรียนของเราจะนำข้อเสนอแนะจากท่านมาพัฒนาต่อไป

 

                                               ขอแสดงความนับถือ

                                                 สำเนียง   ภูนาขาว

                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฯ     

 

ตอบผอ.สำเนียง
IP: xxx.143.164.146
เขียนเมื่อ 

อีกสักระยะหนึ่ง คือประมาณว่าใกล้วันที่ สมศ.มาประเมิน จะเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มฯและคณะมาเยี่ยมอีก  หากมีปัญหาในการปฏิบัติก็ให้สอบถามได้ทางhttp://www.gotoknow.org/yodthong

Tadsanee
IP: xxx.121.173.248
เขียนเมื่อ 
อาจารย์อย่าลืมนำเรื่องเล่าเร้าพลังของหน่วยงานของอาจารย์เข้าบล็อกด้วยนะคะ
IP: xxx.128.133.135
เขียนเมื่อ 

คนในรูปหล่อจัง

น่าตาดี ดูแล้วน่าเลื่อมใส