Contact

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 44

  สภาพการใช้หลักสูตร44  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.หนองบัวลำภูเขต 1 ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนยังมีปัญหาในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ซึ่งกลุ่มนิเทศกำลังเขียนรายงานการวิจัยเสร็จเมื่อไหร่จะนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่อไป

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 32464, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (1)

รออ่าน  รายงานวิจัย  ใช่ ทักษะการคิดหรือเปล่าคะ