ยาเสพติด ป้องกันได้โดยชุมชน

ควรสอดส่องดูแลเด็ก และบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอน ให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดดูแลเรื่องการคบเพื่อนคอยส่งเสริมให้เขารู้จักการใช้เวลาในทางที่เป็น ประโยชน์ เช่น การทำงานบ้าน เล่นกีฬา ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด สิ่งสำคัญก็คือทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน


ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย การกิน ดม สูบ ฉีด หรือ ด้วยประการใด ๆ แล้วจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น
* ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อยๆ
* มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา
* มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
* สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง

ประเภทของยาเสพติด
จำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น ๔ ประเภท
๑. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาทเครื่องดื่มมึนเมา ทุกชนิด รวมทั้ง สารระเหย เช่น ทินเนอร์ แล็กเกอร์ น้ำมันเบนซิน กาว เป็นต้น มักพบว่าผู้เสพติดมี ร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์ เปลี่ยนแปลงง่าย
๒. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ยาบ้า ยาอี กระท่อม โคเคน มักพบว่าผู้เสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง หรือทำในสิ่งที่คนปกติ ไม่กล้าทำ เช่น ทำร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อื่น เป็นต้น
๓. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี และเห็ดขี้ควาย เป็นต้น ผู้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน ฝันเฟื่องเห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร หูแว่ว ได้ยินเสียง ประหลาดหรือเห็นภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว ควบคุมตนเองไม่ได้ ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต
๔. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือทั้งกระตุ้นกดและหลอนประสาทร่วมกันได้แก่ ผู้เสพติดมักมี อาการหวาดระแวง ความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้และป่วยเป็นโรคจิตได้
สาเหตุของการติดยาเสพติด
การติดยาเสพติดอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก……..
* ความอยากรู้อยากลอง ด้วยความคึกคะนอง
* เพื่อนชวน หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
* มีความเชื่อในทางที่ผิด เช่น เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิด อาจช่วยให้สบายใจ ลืมความทุกข์ หรือช่วยให้ทำงานได้มากๆ
* ขาดความระมัดระวังในการใช้ยา เพราะคุณสมบัติของยา บางชนิดอาจทำให้ผู้ใช้ยาเกิดการเสพติดได้โดยไม่รู้ตัว หากใช้ยาอย่างพร่ำเพื่อ หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยขาดการแนะนำจากแพทย์ หรือเภสัชกร
* สภาพแวดล้อม ถิ่นที่อยู่อาศัย มีการค้ายาเสพติด หรือมี ผู้ติดยาเสพติด
* ถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
* เพื่อหนีปัญหา เมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้

การสังเกตผู้ติดยาเสพติด
ยาเสพติดเมื่อเกิดการเสพติดแล้ว จะมีผลกระทบต่อร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งทำให้ลักษณะและความประพฤติของผู้เสพเปลี่ยนไป
จากเดิมที่อาจสังเกตพบได้ คือ
* ร่างกายทรุดโทรม ซูบผอม
* อารมณ์ฉุนเฉียว หรือเงียบขรึมผิดปกติ จึงมักพบผู้เสพติดชอบทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายผู้อื่นหรือในทางกลับกัน บางคนอาจชอบแยกตัวอยู่คนเดียวและหนีออกจากพรรคพวกเพื่อนฝูง
* ถ้าผู้เสพเป็นนักเรียน มักพบว่า ผลการเรียนแย่ลง ถ้าเป็นคน ทำงาน มักพบว่าประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหรือไม่ยอมทำงานเลย
* ใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปิดรอยเข็มที่ฉีดยาตรงท้องแขนด้านใน หรือรอยกรีดตรงต้นแขนด้านใน
* ติดต่อกับเพื่อนแปลกๆใหม่ๆซึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติ
* ขอเงินจากผู้ปกครองเพิ่ม หรือยืมเงินจากเพื่อนฝูงเสมอเพื่อนำไปซื้อยาเสพติด
* ขโมย ฉกชิง วิ่งราว เพื่อหาเงินไปซื้อยาเสพติด
* ผู้ติดยาเสพติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน จะมีอาการอยากยาบางคนจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นลงแดง

เราจะป้องกันยาเสพติดได้ดังนี้
๑. ป้องกันตนเอง ไม่ทดลองยาเสพติดทุกชนิด ถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรปรึกษาพ่อแม่ ครู ผู้ใหญ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬาหรือทำงานอดิเรกต่างๆตามความสนใจ และความถนัดระมัดระวัง การใช้ยาและศึกษาให้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด
๒. ป้องกันครอบครัว ควรสอดส่องดูแลเด็ก และบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอน ให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดดูแลเรื่องการคบเพื่อนคอยส่งเสริมให้เขารู้จักการใช้เวลาในทางที่เป็น ประโยชน์ เช่น การทำงานบ้าน เล่นกีฬา ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด สิ่งสำคัญก็คือทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
๓. ป้องกันชุมชน หากพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยเหลือแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยเร็ว การสมัครเข้า ขอรับการบำบัดรักษายาเสพติดก่อนที่ความผิดจะปรากฏต่อเจ้าหน้าที่กฎหมายยกเว้นโทษให้ และ เมื่อรู้ว่าใครผิด นำเข้าส่งออก หรือจำหน่ายยาเสพติด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากรนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงาน ป.ป.ส.) โทร. ๒๔๕๙๔๑๔ หรือ ๒๔๗๐๙๐๑-๑๙ ต่อ ๒๕๘ เพื่อดำเนินการกวาดล้างและปราบปรามมิให้ยาเสพติดกระจายไปสู่ชุมชน
การติดยาเสพติดอาจเกิดขึ้นได้  เนื่องจาก...
ความอยากรู้  ยากลอง  ด้วยความคึกคะนอง
เพื่อนชวน  หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
มีความเชื่อในทางที่ผิด  เช่น  เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิดอาจช่วยให้สบาย                  ใจ  ลืมความทุกข์  หรือช่วยให้ทำงานได้มาก ๆ
ขาดความระมัดระวังในการใช้ยา  เพราะคุณสมบัติของยาบางชนิด  อาจทำให้ผู้ใช้ยาเกิดการเสพติดได้โดยไม่รู้ตัว  หากใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อ  หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยขาดการแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร
สภาพแวดล้อม  ถิ่นที่อยู่อาศัย  มีการค้ายาเสพติดหรือมีผู้ติดยาเสพติด
ถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เพื่อหนีปัญหา  เมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้
1. ป้องกันตนเอง  ทำได้โดย..
ศึกษาหาความรู้  เพื่อให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด
ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน
ระมัดระวังเรื่องการใช้ยา  เพราะยาบางชนิดอาจทำให้เสพติดได้
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เลือกคบเพื่อนดี  ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์
เมื่อมีปัญหาชีวิต  ควรหาหนทางแก้ไขที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหากแก้ไข
ไม่ได้ควรปรึกษาผู้ใหญ่
2. ป้องกันครอบครัว  ทำได้โดย
สร้างความรัก  ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ดูแลสมาชิกในครอบครัว  ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้กำลังใจและหาทางแก้ไข  หากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด
 
3. ป้องกันชุมชน  ทำได้โดย
ช่วยชุมชนในการต่อต้านยาเสพติด
เมื่อทราบแหล่งเสพ  แหล่งค้า  หรือผลิตยาเสพติด  ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที  ที่... 
สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 02-2459414  หรือ  02-2470901-19  ต่อ 258   โทรสาร  02-2468526
ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โทร. 1688

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับสำหรับความรู้ดีๆ

ผมกลัวเหลือเกินครับว่าสักวันหนึงเมืองไทยจะตามกระแส และก็อนุญาตให้เสพยาเสพติดได้ในชีวิตประจำวัน ซึงมีความเป็นไปได้สูงหากว่ามีการเรียกร้องเรืองสิทธิมนุษยชนจนเกินขอบเขต

อย่างในแถบยุโรปก็ใช้ได้ตามปกติ ออสเตรเลียกำลังจะเริ่มให้มีการขายกัญชาได้เหมือนยาทั่วๆไป

ถึงตอนนั้นปัญหาคงจะมีอย่างแน่นอน

คนเสีย
IP: xxx.26.156.255
เขียนเมื่อ 

ผมเสียคนตั้งแต่อายุ 11 ขวบ จนตอนนี้จะ 18 ผมเล่นเกมส์มาก โดยทีเเรกเพลินๆ สนุกๆ แต่หลังจากนั้นก็เริ่มรู้ว่ามันยากที่จะเลิกได้เนื่องจากมันติดเป็นนิสัยจนหนัก เพื่อนๆก็ติดเกมส์เล่นแต่เกมส์ คุยแต่เรื่องเกมไปโรงเรียนเพื่อเล่นเกมส์เรียนก็ไม่เรียนเล่นอย่างเดียวยังไม่พอชวนผม ชักจูงผมอีกตั้งหาก จนผมเกือบหมดอนาคตทางการศึกษามาเเล้วหลายครั้ง แต่มันมีจิตใจที่หวังให้ผมตกต่ำ ที่สำคัญจิตใจผมอ่อนแอมากจนหลงเชื่อเเละไว้ใจเพื่อนทำในสิ่งที่รู้ว่าผิดเเต่ก็ทำมันลงไปจนติดจนเสพจนทุก จนไม่เหลืออะไรเลยซักอย่างไว้เป็นสิ่งมีคุณค่าของจิตใจเสียมืดบอด ระวังอย่าทำหรือเลียนเเบบเอาอย่างเป็นอันขาดเลยนะครับ

รู้ว่าผิดเเต่ทำนั้นมันเรียกว่าเลว รู้ว่าถูกเเต่ไม่ทำนั้นเลวยิ่งกว่าเลว นะครับ