อาสาสมัครเมือง : บริการสังคมหรือจำใจทำ

กิจกรรมบริการสังคม โดยเนื้อหาแล้ว จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรู้จักสังคมแบบองค์รวม ให้รู้ว่าทุกส่วนของสังคมนั้นเชื่อมโยงถึงกัน ปัญหาหนึ่งอาจไปกระทบกับอีกปัญหาหนึ่งได้หากไม่ระมัดระวังในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ก็จะส่งผลไปให้เกิดปัญหาในส่วนอื่น ๆ ของสังคมตามมาได้ในที่สุด

       ช่วงนี้สถาบันทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีเนื้อหาวิชาบริการสังคม โดยหวังว่าจะให้นักศึกษาที่เรียนในสาขาต่าง ๆ ได้เรียนรู้สังคมและรู้จักสภาพปัญหาของสังคมบ้าง เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ให้เข้ากับการทำงานจริงได้ในอนาคต
                                    
      นักศึกษาหลายคน ก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมร่วมกิจกรรมบริการสังคมด้วยความเต็มใจและสนุกกับการร่วมกิจกรรมที่ตนเองเลือกที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม บางคนก็ อาศัยติดตามเพื่อน ๆ ในกลุ่มไปเพียงเพื่อให้ผ่านกิจกรรมไปวัน ๆ โดยปราศจากมุมมองที่แท้จริง ไม่มีความตระหนักรู้ในกิจกรรมนั้น ๆ   บางครั้งในบางคน ยังไม่เข้าใจคำว่าว่า อาสาสมัคร ด้วยซ้ำไป กิจกรรมที่ไปร่วมก็เพียงเพื่อให้จบ ๆ ไปในรายวิชานั้น ๆ ซึ่ง ถามว่าแล้วมันจะได้อะไร ??


     กิจกรรมบริการสังคม โดยเนื้อหาแล้ว จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรู้จักสังคมแบบองค์รวม ให้รู้ว่าทุกส่วนของสังคมนั้นเชื่อมโยงถึงกัน ปัญหาหนึ่งอาจไปกระทบกับอีกปัญหาหนึ่งได้หากไม่ระมัดระวังในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ก็จะส่งผลไปให้เกิดปัญหาในส่วนอื่น ๆ ของสังคมตามมาได้ในที่สุด
อาสาสมัคร  อาสาสมัครเมือง ล้วนเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือกในการที่ใครซักคนจะเลือกหนทางที่จะลองทำงานอะไรซักอย่างเพื่อสังคม ไม่ใช่ทางเลือกในการที่ใครซักคน จะ เข้ามาใช้ประโยชน์เพียงเพื่อให้ตนเองสำเร็จการศึกษาตามภาคบังคับไว้ เพราะหากมาเพียงเพื่อให้ผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่า บริการสังคม แบบไม่เต็มใจแล้ว การเรียนรู้ที่แท้จริงย่อมไม่มีไม่เกิด แล้วประโยชน์ที่คนคิดหลักสูตรนี้เพื่อให้เรียนรู้สังคมก็ไม่ประสบความสำเร็จ ยิ่งซ้ำเติมสังคม มากกว่าบริการสังคม


      วันนี้ หลายสถาบันการศึกษาเริ่มจับทิศทาง การบริการสังคมได้ถูกทางขึ้น แต่ก็ต้องให้เวลาในการปรับตัวอยู่พอสมควร แต่หากใคร หรือสถาบันไหนยัง เดินแบบเดิม ๆ ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ ก็น่าจะเริ่มหันมามองหาทางเปลี่ยนแปลงก่อนจะสายเกินไป แล้วนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการนี้จะเข้าใจเรื่องการบริการสังคมผิดพลาดเสียเปล่า ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (0)