นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ระยะการเกิดของนวัตกรรม

          ระยะการเกิดของนวัตกรรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ (Technology&Innovation,2001)

ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัยระยะที่  2 พัฒนาการ (development)มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทำอยู่ในลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน(pilot project)

ระยะที่ 3 การนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ความเห็น (0)