ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

( พลังเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักงานเลขานุการ)

KV : เพื่อพัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินจากภายนอก

...........................

เรียน  สมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการ

            ผมได้เชิญชวนสมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการหลายหน่วยงานสมัครเข้าร่วมชุมชนสำนักงานเลขานุการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง QA ของสำนักงานเลขานุการ วันนี้ถึงแม้จะยังเงียบเหงาก็ไม่เป็นไร .... ยังคงเดินหน้าต่อไป มี Blog ของรศ.มาลินี (NU_OfficeKM) ได้สรุปผลการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ของสำนักงานเลขานุการ ในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Office KM ครั้งที่ 2 ที่คณะเกษตรฯ และผศ.ดร.วิบูลย์ ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า ให้ลองนำเกณฑ์ดังกล่าวไปทดลองใช้ แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชุดธารปัญญา ผมจึงขอความร่วมมือสมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการทุกท่านได้ตรวจสอบว่าเกณฑ์การตัดสินทั้ง 5 งาน ดังกล่าว หน่วยงานท่านมีหรือไม่ หรือไม่มีในเกณฑ์ใดบ้าง เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชุดธารปัญญาตามเอกสารที่ผมได้ส่งให้ทุกท่านครับ และจะได้ทราบว่าหน่วยงานไหนเป็น Best Practice ในงานใดบ้าง (ขอให้สมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการทุกท่านส่งให้ที่สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2548)

             ขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านครับ

                                                                                                 บอย

                                                                                    ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

  http : //www.gotoknow.org/non-teaching