ปฏิบัติการที่ดีของงานการเงินและพัสดุ

  ติดต่อ

  คนในสายงานนี้ ต้องมีคุณธรรมข้อสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต  

งานการเงินและพัสดุระดับคณะวิชา หรือแม้แต่ระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นส่วนราชการมีลักษณะไม่ต่างกัน จะต่างกันก็แต่เพียงปริมาณงาน แต่ก่อนคุณภาพของงานอาศัยคุณภาพของคนล้วนๆ  โดยคนในสายงานนี้ ต้องมีคุณธรรมข้อสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต  ดังนั้น ในปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมความซื่อสัตย์ได้ จึงค่อยๆ เคลื่อนเข้ามาแทนคน 

หน่วยการเงิน (รวมเรื่องการรับจ่ายเงินและการลงบัญชี)

ปฏิบัติการที่ดี

มีระบบตรวจสอบเอกสารด้านการเงินที่รัดกุมและถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ขั้นตอนและรอบเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการสะดวก รวดเร็ว มีระบบบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินได้อย่างเป็นปัจจุบันและเป็นระบบเดียวกับของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการตัดสินใจให้กับผู้บริหารระดับสูง

หน่วยพัสดุ (รวมเรื่องงานวัสดุและครุภัณฑ์)

ปฏิบัติการที่ดี

มีขั้นตอนและรอบเวลาให้บริการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ ที่สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่เหมะสม ได้ของมีคุณภาพดี และดำเนินการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีระบบการยืม-คืนและการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่สะดวกและก่อให้เกิดประสิทธิผลของการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ง่าย มีระบบควบคุมปริมาณการใช้สอยวัสดุอย่างคุ้มค่าและประหยัด มีระบบการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

หมายเลขบันทึก: 3199, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:57:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเงิน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)