ปฏิบัติการที่ดีของงานการเงินและพัสดุ

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คนในสายงานนี้ ต้องมีคุณธรรมข้อสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต

งานการเงินและพัสดุระดับคณะวิชา หรือแม้แต่ระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นส่วนราชการมีลักษณะไม่ต่างกัน จะต่างกันก็แต่เพียงปริมาณงาน แต่ก่อนคุณภาพของงานอาศัยคุณภาพของคนล้วนๆ  โดยคนในสายงานนี้ ต้องมีคุณธรรมข้อสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต  ดังนั้น ในปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมความซื่อสัตย์ได้ จึงค่อยๆ เคลื่อนเข้ามาแทนคน 

หน่วยการเงิน (รวมเรื่องการรับจ่ายเงินและการลงบัญชี)

ปฏิบัติการที่ดี

มีระบบตรวจสอบเอกสารด้านการเงินที่รัดกุมและถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ขั้นตอนและรอบเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการสะดวก รวดเร็ว มีระบบบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินได้อย่างเป็นปัจจุบันและเป็นระบบเดียวกับของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการตัดสินใจให้กับผู้บริหารระดับสูง

หน่วยพัสดุ (รวมเรื่องงานวัสดุและครุภัณฑ์)

ปฏิบัติการที่ดี

มีขั้นตอนและรอบเวลาให้บริการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ ที่สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่เหมะสม ได้ของมีคุณภาพดี และดำเนินการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีระบบการยืม-คืนและการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่สะดวกและก่อให้เกิดประสิทธิผลของการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ง่าย มีระบบควบคุมปริมาณการใช้สอยวัสดุอย่างคุ้มค่าและประหยัด มีระบบการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)