หัวข้อ+ประเด็นที่เคยให้บริการสังคมด้านวิชาการ


หัวข้อ+ประเด็นที่เคยให้บริการสังคมด้านวิชาการ 

โดย...จรูญ  ไชยศร

 • บรรยายเรื่อง การสร้างภาพลักษณ์องค์การ ณ วิทยาลัยการตำรวจ  18 พฤษภาคม 2553

 • บรรยายเรื่อง กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ แก่บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  27 กรกฎาคม 2550

 • บรรยายเรื่อง การจัดการสื่อสารยุคใหม่เพื่อการพัฒนาองค์กร แก่บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์  จัดโดยฝ่ายสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มิถุนายน 2550

 • บรรยายเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์(Strategic Management and  Strategic HRM) แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคปกติและภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6,8 และ 13 กรกฎาคม 2550

 • บรรยายเรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของชาติและรัฐบาล” ตามหลักสูตรการฝึก   อบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 26 มกราคม 2547 ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรุงเทพ ฯ

 • บรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์” และวิชา “ประชาสัมพันธ์อย่างไรจึงจะได้ผล” 21 มกราคม 2540 ณ ภูเก็ตพาราไดร์ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต จัดโดยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน

 • บรรยายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์:แนวทางปฏิบัติ”  7 สิงหาคม 2537 ณ โรงแรมไดอิชิโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่    จังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

 • บรรยายเรื่อง “ศิลปะการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน”  25 เมษายน 2536 ณ คณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูสงขลา

 • บรรยาย / อภิปรายให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง “เราจะช่วยงานประชาสัมพันธ์ของท่านได้อย่างไร” วันที่ 22 เมษายน 2536  ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 • บรรยายเรื่อง “รูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเขียนข่าว และบทความวิชาการกด้านสาธารณสุข” วันที่ 18 สิงหาคม 2541 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส นครราชสีมา จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 • บรรยายเรื่อง “ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ประชาชนใช้ประชาธิปไตยเป็น” วันที่ 16 สิงหาคม 2541 ณ วัดพยัคฆาราม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย ส.ปชส.สุพรรณบุรี

 • บรรยายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น” 31 กรกฎาคม 2541 ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 • ชี้แจง แนวทางดำเนินงานป้องกัน อุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์
  วันที่ 3 เมษายน 2541 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา     จัดโดยจังหวัดนครราชสีมา

 • อภิปรายเรื่อง “กลยุทธ์และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษใหม่”      18 กันยายน 2545 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชมรมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • บรรยาย เรื่อง “การบริหารของกรมประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับแผนงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติ รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของ    กรมประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ" 24 กันยายน 2546 ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 • บรรยาย เรื่อง “การจัดรายการและการเขียนข่าว” 17 มิถุนายน 2545 ณ ห้องประชุมการศึกษานอกโรงเรียน  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 • บรรยายเรื่อง “นักบริหารกับการประชาสัมพันธ์”  30 พฤษภาคม 2545 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี จัดโดยกรมพัฒนาชุมชน

 • บรรยาย เรื่อง “การประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” ในโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (Operational  Management  Program) ปีงบประมาณ 2545 แก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 • บรรยาย เรื่อง “สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจชุมชน” 24 เมษายน 2545 ณ ห้องประชุม 278 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี

 • บรรยาย เรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเลือกตั้งและแนวทางแก้ไขจากประสบการณ์จริง” 4 มิถุนายน 2543 ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว     จังหวัดกาญจนบุรี

 • บรรยายเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่กับการประชาสัมพันธ์” 10 กันยายน 2542 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

 • บรรยายเรื่อง “โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกรมประชาสัมพันธ์” 9 สิงหาคม 2542 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี จัดโดย สปข.7

 • บรรยายเรื่อง “วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์” 19 กุมภาพันธ์ 2542 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • บรรยายเรื่อง “การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์” 22 กันยายน 2541 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

 • บรรยายเรื่อง “ความรู้และประสบการณ์ประชาสัมพันธ์”แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานต้านภัยเอดส์และยาเสพติด รุ่นที่หนึ่ง 14 กันยายน 2541 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเพาะชำกล้าไม้ที่ 3 และ 17 กันยายน 2541 ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็ม.เมอรัลยโสธร

 • บรรยายเรื่อง “แนวทางและเป้าหมายการประชาสัมพันธ์องค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ของชาติ” แก่ข้าราชการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ราชบัณฑิตยสถาน  16 กุมภาพันธ์ 2547

 • บรรยายเรื่อง “แผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ” แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 9 ตุลาคม 2547    ณ โรงแรมทาวน์ อินทาวน์

 • บรรยายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์กับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรรัฐบาล” แก่นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 4  วันที่ 31 มกราคม 2550 (17.00-19.00)    ณ  ห้อง 21-304 อาคาร 21 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 • บรรยายเรื่อง “การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร” แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 26 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 (13.30-16.30)    ณ  ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 • ผู้บรรยายกิตติมศักดิ์ สโมสรโรตารี่สงขลา

 • ผู้บรรยายกิตติมศักดิ์ สโมสรโรตารี่ทุ่งคา ภูเก็ต

หมายเลขบันทึก: 319599เขียนเมื่อ 11 ธันวาคม 2009 18:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 พฤษภาคม 2012 20:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (200)
 • ขอบคุณครับ....ท่านนงนาท สนธิสุวรรณ
 • ขอบคุณครับ Kpam
 • ลปรร...ครับ

เข้ามาชื่นชมดร.ที่มีความรู้มีความสามารถ บรรยายทั่วประเทศ เก่งมากค่ะ

 • ขอบคุณครับ...มนัสนันท์
 • บังเอิญทำงานใน ตจว.นาน
 • สงขลา 11 ปี  ภูเก็ต 4  ปี  โคราช 1 ปี
 • สนามส่วนใหญ่ จึงอยู่ ตจว.
 • บ้านเดิม ก็ ตจว. ครับ

                    

ท่านเป็นนักบรรยายที่มีความสามารถทีเดียว สามารถพูดบรรยายกับคนหมู่มากด้วย ส่วนสุ  นั้น บรรยายสั้นๆ ในรายการวิทยุ ในเรื่องประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเจดี   คะ อิอิ...

ขอบคุณนะคะที่เข้าไปเยี่ยมคะ เดี๋ยวจะอ่านหลายๆเรื่อง ที่ท่านเขียน มีอะไร จะนำมาให้การประชามสัมพันธ์กระชับและได้ผล และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คะ

สวัสดีค่ะ

เรื่องราวมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ

ขอบคุณนะคะที่แวะไปเยี่ยมเยียน

 • ดึกแล้ว...ยังมาเยี่ยม
 • ขอบคุณนะครับ...ณัฐรดา

รุ่นพี่ สม ค่ะ เรื่องใช้สื่อ (ใช้เงิน) ใช้ช่องทาง ใช้คล่องพอไหวแล้ว แต่ทุกวันนี้คิดหัวแทบแตกเรื่องเขียนแผนกลยุทธ์ ปชส. ค่ะ มีเทคนิคอะไรทำให้ออกมาเป็นเปเปอร์ (^^)สวยหรูดูดี ปฏิบัติได้+คนอื่นอ่านเข้าใจ ขอรุ่นพี่ถ่ายทอดให้รุ่นน้องด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้า (มิให้ปฏิเสธค่ะ)

 • ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ ....ในแผนกลยุทธ์ PR น่าจะมีเรื่องเหล่านี้ อยู่บ้าง อาทิ...
 • สร้างเครือข่ายภาครัฐ
 • เครือข่ายสื่อ
 • เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ด้าน PR+MC
 • เขาเหล่านั้นจะช่วย นำ Key  Message ของเรา ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ อย่างเต็มใจ
 • และใส่ แนวคิด PG คือให้ ปชช. มาร่วมคิดตั้งแต่ต้น ทั้ง S-M-C-R และ Evaluation

 • สวัสดีครับท่าน
 • มาขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าไปทักทายผมครับ
 • ขอบคุณมาก ๆ

 

 • ขอบคุณครับ...ท่านก้ามกุ้ง

ก๊อกๆๆ ทักทายกันวันหยุดค่ะ

   

โอ้โห...อาจารย์คะ ประสบการณ์เยอะมากๆค่ะ

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมปลาทอดของพอลล่าค่ะ

                            มาทักทาย เลยมาพบความสามารถที่น่าชื่นชมค่ะ ปรบมือให้ค่ะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

                                                  

 • ดีใจครับ ในวันหยุด นึกว่าไม่มีใครมาเยี่ยม
 • อย่างน้อย...ครูบันเทิง ก็แวะมา...ก๊อกๆๆ
 • ขอบคุณ...paula ♥ที่ปรึกษาตัวน้อย✿ครับผม
 • คำว่า..."รักษาสุขภาพ" นี้ วิเศษจริงๆ ครับ
 • ขอบคุณ...ครู Nina มากๆ...นะครับ
 • "รักษาสุขภาพ"...เช่นกันครับ
 • โอ้โฮๆ ชื่นชมครับๆ นักประชาสัมพันธ์ตัวจริงเสียงจริง..ที่สำคัญเป็นงานบริการสังคมทั้งนั้น
 • ขอบคุณที่ไปเยี่ยมเยียน พร้อมร่วมแสดงความเห็นครับ

สวัสดีครับ

ประสบการณ์ด้านการบรรยายเยอะมากๆครับ

ขอบคุณที่แวะไปชมนกนางนวลครับ

สวัสดีครับ ดร.atozorama

 • ขอบพระคุณที่ให้เกียรติเป็นเครือข่าย
 • แห่งกัลยามิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างคุณค่าให้กับสังคม
 • กราบสวัสดีปีใหม่...ท่านอาจารย์ประจักษ์ ปานอินทร์  ครับ
 • ด้วยความเคารพครับ

สวัสดีครับท่าน ดร. ขาดเรียนไปหลายวัน วันนี้กลับ จึงมาเรียนย้อนหลังครับ

อาจารย์ ดร.atozorama

มาทำความรู้จักค่ะ

อาจารย์มีประสบการณ์ ในการบรรยายมากเลยค่ะ

จะคอยติดตามเรื่องราวที่นำมาเผยแพร่นะคะ

 

 • ขอบคุณและยินดีที่ได้รู้จัก...NU 11 ครับ

การเข้าถึงในชุมชนที่มองเห็นปัญหา  กับการบริหารเชิงปฎิบัติการ  และการมีส่วนร่วมในชุมชน  เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับผม

สวัสดีค่ะ คุณPatozorama

เข้ามาทักทายและขอคำแนะนำในฐานะเป็นสมาชิกใหม่ค่ะ

ด้วยความเคารพ

 • สวัสดีครับท่าน
 • มาขอบคุณที่ท่านให้เกียรติเข้าไปทักทายครับ
 • ขอบคุณมาก ๆ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอบพระคุณอาจารย์ที่แวะไปอ่านบันทึก

ขอเป็นศิษย์ใหม่นะคะอาจารย์

 • ขอบคุณครับ...namsha
 • ยินดีต้อนรับกัลยาณมิตร...คนใหม่ ครับ

งานเยอะ งาน เข้า มากเลยครับท่าน

 

P

atozorama

น่าชื่นชมครับ

เรียนท่านดร.จรูญ

น่าจะเป็นคำพูดของครูต้อยแทนนะคะ

ปีที่แล้วไปเชียงรายมา ปีหน้าจะไปอีกครั้งค่ะ

แต่วันนี้เอาภาพยามเช้าเมืองสมุทรสาคร

เรือข้ามฝากไปท่าฉลอม เมืองสุขาภิบาลแห่งแรกของปท.

ยังพอมีภาพในอดีตไว้ให้คิดถึงค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

 • ขอบคุณมากครับ krutoiting
 • มีภาพสวยๆ ที่มีความหมายมาฝากด้วย

โอ้ ประวัติการบรรยายโชกโชนจริงๆ ครับ

ท่านอาจารย์ที่เคารพ ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่ค่ะ กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาที่ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ศึกษาบทความของท่านอาจารย์มาตลอด รู้สึกศรัทธาในภูมิรู้ของอาจารย์มากค่ะ แม้ดิฉันจะไม่มีโอกาสได้รับความรู้จากท่านโดยตัวท่านเอง ก็ขอสมัครเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์อีกคนนะคะ

 • ยินดีครับ..มาลา
 • ยินดีที่เป็นสมาชิก GotoKnow ร่วมกัน ครับ

กลับมาเก็บรายละเอียดกลับบ้านค่ะพี่ตุ้ย

แผนกลยุทธ์ PR น่าจะมีเรื่องเหล่านี้ อยู่บ้าง อาทิ...

 • สร้างเครือข่ายภาครัฐ
 • เครือข่ายสื่อ
 • เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ด้าน PR+MC
 • เขาเหล่านั้นจะช่วย นำ Key  Message ของเรา ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ อย่างเต็มใจ
 • และใส่ แนวคิด PG คือให้ ปชช. มาร่วมคิดตั้งแต่ต้น ทั้ง S-M-C-R และ Evaluation
 • ขอบคุณค่ะ เป็นสาระหลักล้วนๆ เลย น้องจะลงมือรื้องานที่ร่างแล้วจะกลับมาปรึกษาพี่ตุ้ยต่อไปนะคะ

  สวัสดีค่ะ

  • มาเรียนรู้กับท่านดร.จรูญด้วยอีกคน
  • ประสบการณ์การบรรยายมากมายน่าชื่นชม
  • ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน GotoKnow นะคะ
  • ขอบคุณที่ไปให้ข้อคิดที่น่ายกย่องเกี่ยวกับวันพ่อ...ถูกต้องแล้วค่ะการรักพ่อทำได้ทุกๆวัน...และในโอกาสวันพิเศษเพิ่มอีกนิดพ่อแม่จะยิ่งชื่นใจและเป็นสุขค่ะ

   

  ยินดีที่ได้รู้จักกัลยาณมิตรที่งดงามอีกท่านค่ะ อะไรเอ่ย เข้ามาแล้วออกไม่ได้ ... เป็นสมาชิกที่นี้แล้วจะถอนตัวไม่ขึ้นนะคะ ...ขอให้อยู่ด้วยกันร่วมแบ่งปันกันยาวนานเท่านานค่ะ ด้วยความเคารพค่ะ

  • ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี ครับ
  • PG ที่ว่า...คือ Participatory Governance
  • ปชช.ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ตั้งแต่ วางแผน ดำเนินการ ประเมินผล
  • รู้สึกเป็นเจ้าของร่วม
  • Preeda ครับ
  • ยินดีที่เราได้ร่วมเสนอความรู้ ประสบการณ์ ทรรศนะ
  • ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

   

  • Sila Phu-Chaya ครับ
  • นานเท่านาน...ผมสัญญาครับ
  • ศึกนี้ใหญ่หลวงนัก...เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

  สวัสดีค่ะ ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์นะคะ

  • หวัดดีค่ะ
  • แวะตามมาขอบคุณค่ะ...ที่แวะไปทักทายกันค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับสาระดี ๆ ที่นำเสนอค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ P  atozorama 

  • ดีใจที่ได้รู้จักกัลยาณมิตรด้านการประชาสัมพันธ์ และขอบคุณที่แวะไปทักทายและเยี่ยมเยือน  เราคงได้สนทนากันอีกค่ะ
  • สวัสดีค่ะอาจารย์
  • ขอบคุณค่ะที่แวะไปทักทาย
  • ขอสมัครเป็นลูกศิษย์ด้วยคนค่ะ.....

  สวัสดีค่ะ อาจารย์ Patozorama

       - ขอบคุณที่แวะ"มาเยี่ยมครับ"

       -  PR หรือเปล่าคะ (แซวเล็กๆ)

       -  แถวบ้านที่ที่วัง นามสกุล"ไชยศร" มีหลายคน  สมัยที่เรียน ป.2 คุณครูประจำชั้นก็นามสกุลนี้ค่ะ

       -  ยินดีที่รู้จักค่ะ 

  สว้สดีค่ะ 

  2541-2550  หลายปี หลายจังหวัด น่าภูมิใจมากนะคะ

  ฝาก สักเรื่องนะคะ ไม่ว่าผู้จัดรายการ วิทยุ ทีวี พิธีกร ฯ ในห้องส่ง หน้าจอ บนเวทีที่มีหน้าที่โดยเฉพาะ ไม่ควร มี คำว่า  เอ่อ... อ้า...อือ.....เออ...ฯ รวมอยู่ในคำพูดที่พูดที่พูดออกมา แต่ละปีมีการอมรบใช่ไหมค่ะ  แต่การสอนเด็กๆรุ่นใหม่นี้ดีค่ะ เด็กๆที่ฝึกงานจะไม่มีคำที่เอ่ยออกมา ซึ่งฟังแล้วดีมากๆ ถึอว่าสำคัญมาก ในการเป็นผู้จัดรายการหรือนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพถูกต้อง

     รวมทั้งนักข่าว เวลาออกสื่อ 

   ลองฟังนะคะ หากมีคำที่เอ่ย อยู่ทุกประโยค   แล้วเป็นอย่างไร

  สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ ชื่นชมในประสบการณ์และความสามารถ หากได้แวะไปลำปางเชิญแบ่งปันความรู้ให้พวกเราค่ะ ขอบคูณท่านอาจารย์ที่แวะไปที่blog

  • ขอบพระคุณอาจารย์ที่ไปเยี่ยมที่บล็อคค่ะ
  • น่าชื่นชมกับประสบการณ์และผลงาน
  • จะนำแง่คิดไปใช้กับตัวเองค่ะ

                  

  • ขอบคุณ...กานดา น้ำมันมะพร้าว P
  • เอ่อ... อ้า...อือ.....เออ.....จริงอย่างที่กานดาตั้งข้อสังเกต
  • ต้องแก้ไขด่วน!!!

  สวัสดีค่ะ

  ขอชื่นชมผลงานค่ะ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะ

   

  มีความสุขในปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามาครับ

  สวัสดีค่ะ แวะมาทักทาย และชื่นชมผลงานของP  ค่ะ

  ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ

  • ขอบคุณครับ...กานต์
  • ขอให้มีความสุข...เช่นกัน!!!

  สวัสดีคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาแสดงความเห็นเป็นกำลังใจให้เยาวชน

  สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้มีความสุขนะครับ

  • ปีใหม่ขอให้เป็นปีแห่งชัยชนะ...ของ เบดูอิน
  • ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ที่แวะไปเยี่ยม
  • โชคดีมีสุขนะครับ

  สวัสดีค่ะ แวะมาฟังบรรยายค่ะ  เมอร์รี่คริสมาสต์น่ะค่ะ..

  • ขอบคุณ...อ้อยเล็ก ที่มาเยี่ยมและอำนวยพรปีใหม่ ครับ
  • ขอบคุณ...ครูบันเทิง
  • เมอร์รี่คริสมาสต์+สวัสดีปีใหม่ ครับ

  มาสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเช่นกันครับ ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะครับ

  • ยินดีต้อนรับ...ครูนัด...สู่บ้าน atozorama
  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาสวัสดีปีใหม่ค่ะ มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง ให้มีแต่ความสุขตลอดปี และตลอดไปนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • สวัสดีปีใหม่คะ
  • พรใดที่ประเสร็ฐจงประสบแด่ท่านด้วย
  • ขอให้โชคดีมีความสุขตลอดไป
  • ร่ำรวย ไม่เจ็บป่วย สุขภาพดี
  • สวัสดีปีใหม่ครับ...บุษรา

  โอ้โห ให้บริการวิชาการไว้เยอะจริงๆค่ะ

  สวัสดีปีเก่าค่ะ เตรียมต้อนรับปีใหม่ค่ะ มีความสุขเยอะๆเด้อค่ะเด้อ

  • สวัสดีปีใหม่ครับท่าน...พันตำรวจโทสุพจน์ มัจฉา

  แวะมาสวัสดีปีใหม่ค่ะ

  ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

  สวัสดีค่ะ..ท่าน ดร.จรูญ สวัสดีปีใหม่..2553 ค่ะ ขอบคุณค่ะที่ไปเยี่ยมบันทึก "พรใดที่ประเสริฐ ขอพรนั้นสำหรับท่านค่ะ" ขอให้สุขภาพจิต กาย ใจ สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะคะ

  • สวัสดีปีใหม่ครับ...krutoiting

  สวัสดีค่ะ...ดร.จรูญ...

  แวะมาสวัสดีปีใหม่ 2553 ค่ะ...

   

   

  พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)

  ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓

   ขอให้อาจารย์ดร.จรูญและครอบครัวมีความสุขดังบทบาลีที่ว่า เต อัตถลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธสาสเน อโรคา สุขิตา โหถะ สหสัพเพหิ ญาติภิ. ขอให้ครอบครัวของท่านพร้อมด้วยหมู่ญาติ จงประสบสุขในสิ่งที่ปรารถนา มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยและเจริญงอกงามไพบูลย์ในพุทธธรรมตลอดไป เทอญ.

  สวัสดีปีใหม่ 23553 ส่ง ความสุข แด่คุณatozoram

        ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกใบกลมนี้

  อวยพรให้คุณและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรงทุกๆวัน

   ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังหวัง ตลอดปี2553 และตลอดไป

   

  สวัสดีปีใหม่ 2553 นะคะ

  ขอโทษค่ะพิมพ์เลยไปหลายปีมาก......

   

  • สวัสดีค่ะ
  • ขอบคุณที่กรุณาไปเยี่ยม
  • มีความสุข ทุก ๆ วัน นะคะ
  • ทำงาน เยอะจังเลย ค่ะ..
  • เหนื่อย ไหม ค่ะ...
  • เหนื่อย แต่มีความสุข..กับงานเพื่อ สังคม..
  • ขอให้มีความสุขมากขึ้นๆๆ นะคะ..

  มาสวัสดีปีใหม่ครับ คุณatozorama

  รักษาสุขภาพ นะคะ

  ขอบคุณค่ะ

  ขอบคุณ...กานดา น้ำมันมะพร้าว

  ขอบคุณ...ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

  ขอบคุณ...คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน

  ขอให้มีความสุขทุกคืนวันน่ะค่ะ

  ขอบคุณ...นัฐพร จันทร์ส่งสิงห์

  สวัสดีปีใหม่ครับ....

  ขอให้มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรงครับ

   สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓  ค่ะ อาจารย์ ดร.จรูญ ขอให้อาจารย์และครอบครัว มีความสุขกาย สบายใจ ตลอดปี และตลอดไปนะค่ะ =)

   

  ขอโทษสำหรับ card อวยพร ของ Nina(หนุ่ย) ใบข้างบน พิมพ์คำว่า year ผิดค่ะ เลยส่งมาใหม่ ขอความกรุณาช่วยลบอันเก่าให้ด้วยค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ ....

   

  สวัสดีท่าน atozorama

  ท่านเป็นนัก ประชาสัมพันธ์ ชั้นแนวหน้า

  เป็นตำราเล่มใหญ่ให้ความรู้

  ท่านเก่งกาจ กล้าแกร่ง ชนชั้นครู

  ท่านคือผู้ ชี้นำ ล้ำค่าคน

  ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ขอให้ท่านประสบแต่ความสุขตลอดไปครับ

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ

   

                      คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ

                           01-03       

  สวัสดีค่ะ

  ใกล้ขึ้นปีใหม่แล้ว

  จึงมาส่งความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสนี้ค่ะ

  หวังว่าจะพบความสุข ความสงบ ดังหวังนะคะ

  สวัสดีค่ะ

  แวะมาเยี่ยม ปีใหม่นี้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ

  สวัสดีค่ะอาจารย์  P

  ส่งความสุขปีใหม่ และคำอวยพรของครูใจดี กับลูก ๆ ให้กับอาจารย์ และกัลยามิตร ชาว Gotoknow ด้วยความปรารถนาดี ขอให้มีความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะ  

   สวัสดีปีใหม่อุทัยรุ่ง 

   ชีวิตมุ่งหมายสร้างทางสดใส 

   จบพบสิ่งมิ่งมงคลดลโชคชัย  

   ขอพรให้อาจารย์สราญรมย์

   

   

  สวัสดีปีใหม่ครับผม ขอให้มีความสุขนะครับ

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ

                        

  สวัสดีปีใหม่ 2553 เช่นกันค่ะ

  มีความสุขในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะ

  นำพรปีใหม่ ๒๕๕๓ มามอบให้

  ขอจงประสบแต่โชคดี มีสุข สดชื่นสมหวังและพบแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดศกใหม่ ๒๕๕๓ และตลอดไปนะคะ

                       คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  ว้าว หัวข้อวิชาการเยอะมากมายจังค่ะ ขอบคุณนะคะ

  สุขสันต์ปีใหม่ เดินทางปลอดภัย ค่ะ

  สวัสดีปีใหม่ก๊าบบพี่ตุ้ย

  ปลอมมาแหย่ก็หลายชื่อ ปีนี้เฉลยซะที

  ขอให้พี่ตุ้ยมีความสุข มากๆค่ะ

  ขอบคุณครับ...New.ครูบันเทิง

  ไหน อ่ะค่ะ นิวครูบันเทิง

  งง

  ป้าอี๊ด ครับ

  New.ครูบันเทิง ลำดับที่ 118 ครับ

  ว้าว..ข้าน้อยขออโหสิ

  แหมก็หัวข้อ118หน้า4 ท่านพี่มาตอบเอา146หน้า5

  ผ่านมาหลายหัวข้ออยู่

  แวะชี้ทางสว่างข้าน้อยบ้างเด้อ ..ที่บล๊อคข้าน้อย

  ขอบคุณทีมาเยี่ยมชมครับ...มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย) 121.

  P

  ขอบคุณครับ...พนมไพร (123.)

  สำหรับคำอวยพรปีใหม่

  P
  • สวัสดีค่ะ
  • ขอบคุณที่แวะไปทักทาย
  • ขอให้โชคดีปีใหม่ค่ะ
  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาเยี่ยมเยียน ด้วยความระลึกถึงค่ะ สบายดีนะค่ะ
  • มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ

  130.

  P
  ขอบคุณครับ...พรชัย ...สำหรับกลอนอวยพรปีใหม่ที่ท่านส่งไปให้ผม

  ขอบพระคุณสำหรับของขวัญปีใหม่ครับ มีความสุขนะครับ

  มาสวัสดี ปีใหม่ด้วยคน

  งานมากมาย ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

  สวัสดีปีใหม่ครับ ท่านatozorama

  • ขอขอบพระคุณมากๆที่แวะไปเยี่ยม ไปทักทายครูจ่อย
  • ขอวยพรให้โชคดีตลอดไปนะครับ
  • สวัสดีปีใหม่ค่ะ
  • ขอให้มีความสุข ประสบความสำเร็จตลอดไปค่ะ
  •  ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ

  "ที่ทำงานช่างสุดกันดารในป่าดงไพร ถึงอยู่ไกลก็เหมือนใกล้ ต้องรีบไปให้ทันเวลา..".

  สวัสดีวันครู ค่ะ ขอให้มีความสุขกับงานที่รักน่ะค่ะ

  มาเยี่ยม มาชม

  มาให้กำลังใจจ้า...

   

  P

  New.ครูบันเทิง ช่างมีความสุขกับการทำงาน...จริงๆ

  ครูจิ๋ว มาเยี่ยมสม่ำเสมอ...ขอบใจจริงๆ !!!

  ม่ายพรื่อ..ท่าน

  ป้าอี๊ดมาโปรโมทบล็อคป้าอี๊ด มีคนมา 9 คน แระ

  ขอเกาะบล็อคท่านเกิด อิอิ THANK จร้า

  มีความสุขมากๆในวันสุดสัปดาห์นะคะ

  krutoiting มาเยี่ยม...ทำให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์...ขอบคุณมากครับ

  the image at: www.followthelaughter.com/40Days.htm

 • สวัสดีค่ะ 
 • แวะมาทักทายและมาเป็นกำลังใจให้กันค่ะ สบายดีนะค่ะ
 • ขอให้มีความสุขกับสิ่งดี ๆ ในทุกวันค่ะ
 • สวัสดีครับอาจารย์ มาเสริมปัญญา อาหารสมองครับท่าน

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี