การดำเนินการจัดทำโครงสร้างรายวิชา

-ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นแต่ละคนมีหน้าที่ต้องจัดทำโครงสร้างรายวิชา โดยการร่วมมือกันเป็นทีม วางแผนและออกแบบการเรียนการสอน การจัดทำโครงสร้างรายวิชาก็เพื่อให้ทราบว่ารายวิชานั้น ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้เท่าใด เรื่องอะไรบ้าง โดยแต่ละหน่วยแต่ละเรื่องต้องจัดทำเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด ใช้เวลาในการเรียนเท่าใด สัดส่วนการเก็บคะแนนของรายวิชานั้นเป็นอย่างไร...

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับชั้นประถมศึกษา

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              

 ศ11101   ศิลปะ           เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค       จำนวน   1  หน่วยกิต

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2               

ศ12101   ศิลปะ           เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค       จำนวน   1  หน่วยกิต

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3             

ศ13101   ศิลปะ           เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค       จำนวน   1  หน่วยกิต

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              

ศ14101   ศิลปะ           เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค       จำนวน   1  หน่วยกิต

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5               

ศ15101   ศิลปะ           เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค       จำนวน   1  หน่วยกิต

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             

ศ16101   ศิลปะ           เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค       จำนวน   1  หน่วยกิต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              

ศ21101   ศิลปะ           เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค       จำนวน   1  หน่วยกิต

ศ21102   ศิลปะ         เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค         จำนวน   1  หน่วยกิต

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ศ22101   ศิลปะ          เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค       จำนวน   1 หน่วยกิต

ศ22102   ศิลปะ         เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค        จำนวน   1  หน่วยกิต

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ศ23101   ศิลปะ         เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค        จำนวน   1  หน่วยกิต

ศ23102   ศิลปะ         เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค         จำนวน   1  หน่วยกิต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ศ31101   ศิลปะ          เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค      จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ศ31402   ศิลปะ         เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค      จำนวน  0.5  หน่วยกิต

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ศ32101   ศิลปะ         เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค      จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ศ32102   ศิลปะ        เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค      จำนวน  0.5  หน่วยกิต

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ศ33101   ศิลปะ         เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค      จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ศ33102   ศิลปะ         เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค      จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

หมายเหตุ..ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ยังใช้เรียนเป็นรายปีโดยไม่กำหนดปีที่เรียนปีละ 40 ชั่วโมงต่อสาระแต่ผลการเรียนตัดสินเป็นรายภาค ภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง  ผู้เรียนจบ 3 ปี จะได้เวลาเรียน 120 ชั่วโมง ครบตามหลักสูตรกำหนด   โดยเรียงรหัสตามสาระคือ

ศ ๓๐๑๐๑ หมายถึงสาระที่ 1 คือทัศนศิลป์ 40 ชั่วโมง

ศ ๓๐๑๐๒ หมายถึงสาระที่ 2 คือดนตรี      40 ชั่วโมง

ศ ๓๐๑๐๓ หมายถึงสาระที่ 3 คือนาฎศิลป์  40 ชั่วโมง

 ตัวอย่างการจัดทำหน่วยการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1