เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2549 กองการเจ้าหน้าที่ และการเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้ไปสัมมนาที่หาดแม่ลำพีง จ.ระยอง เพื่อประสานกิจกรรมระบบ KM ร่วมกัน เป็นความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ ทุกปัญหาเริ่มมีทางแก้ บุคลากรสายการเจ้าหน้าที่หน่วยงานคณะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดียิ่ง ท่ามกลางบรรยากากาศที่เอื้ออาทรมีความผูกพันในระดับดียิ่ง ซึ่งจะทำให้การดำเนินกิจกรรม   KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกันประสบผลสำเร็จดียิ่ง ดาวเด่นของ KM ชาวการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย คูณสุริยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คุณวิคิด คณะเกษตร คุณสมคิด คณะเทคโน คุณสมจิต คณะสาธารณสุข คูณกฤษณา คุณประสิทธิ์ การเจ้าหน้าที่คณะแพทย์ พี่นารี คณะวิทยาศาสตร์ คุณอ้อ คณะวิศว และท่านอื่นอีกที่เป็นอาวุโสในหน่วยการเจ้าหน้าที่คณะ ร่วมทั้งท่านอื่นๆที่ไม่เอ๋ยนาม อีกทั้งคุณนิรมล ตัวแทนคณะทันตด้วย ก็ขอฝากความหว้งไว้กับทุกท่านที่จะร่วมกันผลักดันร่วมกับชาวกองการเจ้าหน้าที่ทุกท่าน งานนี้ผู้สุกปลื้มคือ ผอ กจ. ท่านอุ่นเรือน และในที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า จะทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและให้ กจ.ทำโครงการ KM เสนอผู้บริหารต่อไป