ผลการพิจารณารางวัล "จตุรพลัง" แห่งเดือนเมษายน 2549  ที่รอคอยกันอย่างยาวนาน................. มาแล้วค่ะ

      คุณเอื้อ KM  ผู้มีบทบาทในการบริหารงานแบบเอื้ออำนาจ (empowerment)  คอยดูทิศทางเข็มมุ่ง คอยเชื่อมโยง  เสาะหาความสำเร็จแล้วนำมายกย่องชมเชย  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ยอดคุณเอื้อแห่งเดือนได้แก่

คุณเรืองศักดิ์  ศรีวัฒนะ

Business Intelligence & Knowledge Manager

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

0-2647-4554

อีเมล์ [email protected]

 

ยอดคุณอำนวย แห่งเดือนได้แก่

คุณสายัณห์ ปิกวงศ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว.  จ. กำแพงเพชร

สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

โทร. 055-711060 

 

ยอดคุณประสานแห่งเดือนได้แก่

คุณสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

056 611288

อีเมล์ [email protected]

 

ยอดคุณลิขิตแห่งเดือนได้แก่

คุณระพีพร เกตุแก้ว

ประชาคมอุทัยธานี

119/23 ถ.ศรีน้ำซึม  ต.อุทัยใหม่  อ.เมือง

จ.อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์/โทรสาร  056 571485

 

           ซึ่งของรางวัลที่จะมอบให้เป็นสินน้ำใจและกำลังใจของแต่ละท่านเป็น "เสื้อสามารถ สคส."  ค่ะ   แล้วจะจัดส่งให้นะคะ

 

คณะกรรมการพิจารณา

คุณอาทิตย์    ลมูลปลั่ง     ประธานกรรมการ

คุณวรรณา     เลิศวิจิตรจรัส    กรรมการ

คุณอุรพิณ      ชูเกาะทวด       กรรมการ