ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่า "ผู้จัดการหรือผู้บริหารองค์กรไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจแนวคิดและวิธีการระบบศาสตร์ก็สามารถบริหารองค์กร เพราะมีลูกน้องในองค์กรช่วยทำตามคำสั่งอยู่แล้ว"


a. เห็นด้วย
b. ไม่เห็นด้วย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่

๒๘ พ.ค. ๒๕๔๙