หนังสือสถิติกับการประยุกต์ใช้ทางระบาดวิทยา...เป็นการนำประสบการณ์จริงในด้านการใช้สถิติสำหรับการดำเนินงานทางระบาดวิทยา(เฝ้าระวัง/สอบสวน/ศึกษาทางระบาดวิทยา)...เป็นความรู้แฝง(Tacit)ที่สะสมมาตลอดการทำงานและควบคู่กับผู้เขียนสำเร็จการศึกษาป.โทด้านชีวสถิติและกำลังเรียนป.เอกอยู่ รวมทั้งประสบการณ์การทำงานทางระบาดวิทยา การอบรม  การสอน  การเป็นวิทยากรสอน SRRT 31 รุ่น และอื่นๆอีกมากมาย...จึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้(Tacit+Explicit)ออกมาสู่สาธารณชนเพื่อใช้ประโยชน์ในวงการสาธารณสุขหรือเกี่ยวข้อง...ท่านผู้ใดสนใจโปรดติดต่อ [email protected]