ครู ท.ขอกำลังใจหน่อยครับ...

   ครู ท. เริ่มทำผลงานทางวิชาการ คศ. 4( เกณฑ์ใหม่)แล้ว

   ผลงานทางวิชาการ คศ.4(เกณฑ์ใหม่) มี 2 รายการ ประกอบด้วย

1. งานวิจัย 1 รายการ ประกอบด้วย
  1.1   รายงานการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เขียนรายงาน 5 บท
  1.2   นวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือการวิจัย
  1.3   คู่มือการใช้นวัตกรรมประกอบการวิจัย
2. ผลงานทางวิชาการอื่นๆ   1 รายการ ประกอบด้วย
  2.1   รายงานการใช้นวัตกรรม(ตามข้อ 2.2)เขียนรายงาน 5 บท
  2.2   นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน
  2.3   คู่มือการใช้นวัตกรรม (ตามข้อ 2.2)

      ...  ทุกอย่างคงไม่ยากเกินความสามารถ ของครู ท.

      ...  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

      ... ครู ท.ทำได้แน่นอน... ครู คศ.4

      ... ครู ท. ภูมิใจในตัวเอง  กินเงินประจำตำแหน่งทุกวันนี้ ไม่เคย

          จ้างอย่างอื่น  นอกจากจ้างถ่ายเอกสาร...

      ... ผลงาน ถ้าไม่มั่นใจเต็ม 100     จะไม่ส่งเด็ดขาด

   "ก่อนที่จะตัดสินใจทำผลงาน  ต้องศึกษาหลักเกณฑ์ให้เข้าใจก่อนแล้วเตรียมตัวให้พร้อม"   ขอกำลังใจให้ครู ท. ด้วยนะครับ...

                                                 สู้   สู้   สู้
                                             
 ขอบคุณครับ