วิจัย : กระบวนการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไร้พุง

การศึกษาผลการใช้กระบวนการเสริมพลัง (Empowerment) ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

                                         นางสาววันเพ็ญ     สุทธิโกมินทร์                                                

                                        นางรุ่งรัศมี            แก้วมั่น 

                                        นางสิรินันท          ธิติทรัพย์             

ผลการดำเนินงาน/ผลการศึกษา
            ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ  น้ำหนักตัว  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  และการออกกำลังกาย  การวิเคราะห์ผลทางสถิติ ด้วยการแจกแจงความถี่   ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และใช้ สถิติ  Paired T-test  หลังการจัดกิจกรรมการเสริมพลัง (Empowerment)  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเจ้าหน้าที่ฯ ที่ดัชนีมวลกายเกิน  ได้แก่  การประชุม (Empowerment)  เพื่อให้ความรู้ใน การดูแลสุขภาพที่ ถูกต้อง  การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างพลังให้เกิดความตระหนัก  ความมุ่งมั่นตั้งใจ  และสร้างทัศนคติเชิงบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย,  ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์  ตั้งเป้าหมาย  วางแผน  และหาแนวทางปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับตนเอง,  จัดกิจกรรมเสวนาปัญหาโรคอ้วน   ซึ่งเป็นการเล่าประสบการณ์ควบคุมน้ำหนักจากบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในการดูแลสุขภาพและรักษารูปร่าง  รวมถึงการจัดอาหารพลังงานต่ำเพื่อจำหน่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ  และสนับสนุนให้มีตลาดนัดอาหารสุขภาพ  สัปดาห์ละ 2 วัน  เป็นต้น             
            การศึกษานี้มีเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 61  ราย  เป็นเพศหญิง  จำนวน  49  ราย  คิดเป็นร้อยละ  80.3   และเพศชาย  จำนวน  12  ราย  คิดเป็นร้อยละ  19.7  โดยมีอายุเฉลี่ย  41  ปี   พบว่า  เจ้าหน้าที่สามารถลดน้ำหนักตัว  เฉลี่ย  1.15  กิโลกรัม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (P < 0.05)  โดยสามารถลดได้มากที่สุด  คือ  3  กิโลกรัม  จำนวน  18 ราย,  น้ำหนักเท่าเดิม  จำนวน  34 ราย  และมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น  จำนวน  9  ราย  คิดเป็น ร้อยละ  29.5,  55.7   และ  14.8  ตามลำดับ  ขณะที่เส้นรอบเอวคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง  และสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  และการออกกำลังกาย  พบว่าในระยะ 2 เดือนแรก  เจ้าหน้าที่มีการเคลื่อนไหวออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมต่างในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น และต่อมาจะปฏิบัติตัวไม่สม่ำเสมอ  สาเหตุเนื่องจากขาดความหลากหลายในการเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายที่เหมาะสม  ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สามารถปรับพฤติกรรม การบริโภคอาหารได้อย่างสม่ำเสมอ  เช่น   รับประทานอาหารครบ  3  มื้อ  โดยเฉพาะมื้อเช้า   รู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่าและให้พลังงานต่ำ   อาหารธรรมชาติเส้นใยสูง  สามารถค้นหาสาเหตุและวิธีป้องกันการเพิ่มของน้ำหนักที่เหมาะสมให้ตนเองได้  รวมถึงมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว  เป็นต้น การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้กระบวนการเสริมพลัง (Empowerment) ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์  มีผลส่งเสริมให้มีน้ำหนักตัวลดลง และปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีให้มากขึ้น ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (P < 0.05)  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MCH Nursing Team

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#การพยาบาล#ศูนย์อนามัยที่8#ไร้พุง

หมายเลขบันทึก: 311177, เขียน: 05 Nov 2009 @ 19:00 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

กำลังทำโครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนอยู่ครับ ดำเนินการตามหลัก 6 อ. กิจกรรมหนึ่งที่ทำคือคนไทยไร้พุง

อยากได้เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย. 52 - 31 ก.ค.53 คงได้รับความอนุเคราะห์ ขอบพรระคุณครับ

  • อาจารย์ พรชัย ค่ะ รอนิดนึงนะค่ะ ได้แจ้งเจ้าของผลงานทราบแล้ว อยู่ระหว่างติดราชการต่างจังหวัด แล้วยินดีมาก  จะส่ง file ไปให้ทาง mail ทันทีที่กลับมาคะ
เขียนเมื่อ 

เรียน องค์กรพยาบาล - ศูนย์ 8

ขอบคุณครับ แจ้ง Mail ครับ [email protected]

ที่แจ้งในประวัติเป็นของลูกครับ

คุณครูพรชัยค่ะ ส่งให้แล้วนะค่ะแต่เป็นคนละ paper กับเรื่องนี้แต่ประเด็นใกล้เคียงกัน เพราะ file นี้ไม่พบแล้วค่ะ

wjar
IP: xxx.142.52.99
เขียนเมื่อ 

เป็นพยาบาลคะ กำลังทำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเจ้าหน้าที่ค่ะ 8-10 กรกฏา 53 อยากได้เครื่องมือค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ณัฐวิภา
IP: xxx.53.231.82
เขียนเมื่อ 

กำลังจะทำวิจัย การลดพุงนักศึกษาที่อ้วน ขออาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้ไหมคะ ตอบด่วนค่ะ

อาราทร ลำคำ
IP: xxx.175.210.58
เขียนเมื่อ 

เรียน องค์กรพยาบาล - ศูนย์ 8 ค่ะ

ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่รพ.สต.ค่ะ กำลังทำวิจัย R2R เรื่องการพัฒนาคลินิกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในรพ.สต.ดิฉัยมีความสนใจเครื่องมือวิจัยของท่านค่ะ รบกงวนจะขอยือมเครื่องมอท่านมาศึกษาจะได้มั้ยค่ะ /ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ / แจ้ง Mail ที่ติดต่อกลับนะคะ [email protected]

บังอร
IP: xxx.206.213.83
เขียนเมื่อ 

เป็นพยาบาลกำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่เนื่องจากโรคอ้วนรบกวนขอเครื่องมือมาศึกษาและปรับใช้ค่ะ Mail [email protected] ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

พรรนิภา ตุรงค์เรือง
IP: xxx.67.39.3
เขียนเมื่อ 

อยากไดเครองมอทำวจยปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพบบคลากรในรพ( องคกรไรพง)จะใสกจกตมในวนม7สค56นขอบคณคะ

 

รพ.อยธยา

อภิรญาณ์
IP: xxx.52.142.234
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่รพ.สต.ค่ะ กำลังทำวิจัย R2R เรื่องคลินิกไร้พุงในหญิงวัยทองในรพ.สต.ดิฉัยมีความสนใจเครื่องมือวิจัยของท่านค่ะ รบกวนจะขอยืมเครื่องมือท่านมาศึกษาจะได้มั้ยค่ะ /ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ / แจ้ง Mail ที่ติดต่อกลับนะคะ [email protected]

ปาริชาติ
IP: xxx.52.158.33
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นนิสิตสาธารณสุขฝึกงาน และกำลังจะจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค ด้วย 3อ. ค่ะดิฉันมีความสนใจเครื่องมือวิจัยของท่าน รบกวนจะขอยืมเครื่องมือท่านมาศึกษาจะได้มั้ยค่ะ /ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ / แจ้ง Mail ที่ติดต่อกลับนะคะ [email protected]