คุณครู  พ่อครู  แม่ครูที่ทำให้หนูเกิดความความรู้สึกดี

       เป้าหมายสูงสุดของความเป็นครู คือ ทำหน้าที่อบ รม บ่ม เพาะนิสัย ให้เด็กเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุข ครูจึงเปรียบเสมือนวิศวกรสังคม ที่ต้องพัฒนานักเรียนให้ออกไปเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

       ครูจึงเป็นความหวังของสังคม  คนที่เป็นครูต้องแบกรับความหวังของสังคมไว้  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  งานที่หนักและไม่มีกำหนดเวลา ในการรับผิดชอบผลจากการเป็นครู ครูจึงทำหน้าที่เป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็ก ในกรณีที่เด็กยากจนแต่เรียนดีในสมัยก่อน ก็มีครูที่เห็นว่าเด็กคนดังกล่าวน่าจะมีอนาคต จึงอุปถัมภ์ส่งเสียให้มีโอกาสได้เรียนจนได้เป็นครู เป็นข้าราชการชั้นสูง ในปัจจุบัน ลูกศิษย์ดังกล่าวจึงเรียนครูที่เขาศรัทธาว่า พ่อครู แม่ครู ได้อย่างเต็มปาก

       ผู้เขียนเคยได้เห็นโรงเรียนที่ดำเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรม ที่ประสบความสำเร็จได้นำเอาระบบครอบครัว มาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครู ให้เป็นเสมือหนึ่งครอบครัว ที่ประกอบ พ่อ แม่ ลูก เด็กจะเรียกครูว่าพ่อครู  แม่ครู ส่วนครูจะเรียกเด็กว่าลูกครู ทุกเช้าครูต้องรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ไหว้ครู โดยกล่าวว่า ธรรมสวัสดี พ่อครู แม่ครู กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมน้องไหว้พี่สวัสดีคุณครูแรกเริ่มเด็กสงสัยว่าทำไมจึงเปลี่ยนจากการเรียก คุณครู มาเป็นพ่อครู แม่ครู ซึ่งเด็กจะถามครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ท่านเองก็ตอบว่าครูก็ไม่อาจตอบคำถามดังกล่าวได้ คงต้องถามท่านผู้อำนวยการเองว่าทำไมต้องเปลี่ยนมาเป็นพ่อครูแม่ครู ซึ่งตัวท่านเองก็บอกเด็กว่าท่านยังชอบคำว่าคุณครูซึ่งดูเป็นสากลกว่า ความคิดเห็นดังกล่าวก็น่าฟัง ที่จริงผู้เขียนก็ไม่ได้ถูกเด็กถามคำถามดังกล่าว แต่จะพบว่าหลังจากอบรมหน้าเสาธง ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้อำนวยการได้สอนเด็ก ก็พบเด็กยกมือไหว้และกล่าวว่าธรรมสวัสดี จนรู้สึกว่าเด็กรับได้กับกิจกรรมดังกล่าว เมื่อได้ยินเพื่อนครูนำเสนอแจ้งให้ทราบเรื่องดังกล่าว จึงคิดว่าจะสอบถามเจาะลึกความรู้สึกของเด็กว่าเขาคิดอย่างไร เป็นการนำเอางานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ ได้มีเวลาพูดคุยกับเด็ก ได้รับรู้ความรู้สึก ความต้องการของเด็ก เพราะผู้เขียนเชื่อว่าเด็กจะพูดความจริงโดยธรรมชาติ

          เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าเด็กจะเรียก คุณครู พ่อครู แม่ครู ทุกคำพูดที่มีคำว่าครู มักจะทำให้ผู้เขียนมีความรู้สึกว่าตนเองเองมีคุณค่า มีความสุขที่ได้ยิน ท่านผู้อ่านมีความรู้สึกอย่างไร ในสามคำดังกล่าว