การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ เป็นสาขาหนึ่งของการบริหาร ซึ่งถ้าหากพิจารณาให้ดีแล้ว จะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการคงอยู่ขององค์การ ในการศึกษาพฤติกรรม การปฏิบัติงานของบุคคล ที่อยู่ในองค์การ ประสิทธิภาพขององค์การจะดีหรือไม่ อยู่ที่บุคคลในองค์การ ตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ควรกำหนดใช้เป็นแนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่

1. การเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในองค์การ

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

3. การเรียนรู้ของคน

4. การสื่อความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

5. การจัดการกับการต่อต้าน

6. การมีส่วนร่วมของทีมงาน

7. ภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

บทบาทของผู้บริหาร/ ผู้นำในระหว่างการเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หัวหน้าและผู้นำทีมจะถูกเรียกให้เข้ามานำการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของตัวเอง และถูกคาดหวังในการบริหาร แต่ผู้บริหารระดับกลางจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความชัดเจน ในลักษณะปฏิบัติ จึงคอยให้ผู้บริหารระดับสูง สั่งให้เขาทำในหลาย ๆ กรณี การสื่อความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้อำนวยการระดับสูงกับผู้บริหารระดับกลาง มักจะไม่มีกลยุทธ์อย่างแจ่มชัด ว่าควรนำการเปลี่ยนแปลงมาใช้อย่างไร จึงจะได้ผล เมื่อไม่มีคำตอบที่พร้อม มักจะตำหนิผู้บริหารระดับสูง ที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม คำแนะนำสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ที่ดีที่สุด คือ หยุดคอยอย่างหวังพึ่งต่อเบื้องบน แล้วลุกขึ้นยืนหยัดเป็นตัวของตัวเอง เพราะผู้บริหารระดับกลางเอง เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการบริหารอย่างมาก เนื่องจาก ไม่เพียงเป็นเสมือนตัวกลางที่ต้องรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ โดยให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้รอบรู้ ทั้งด้านบริหารงานและบริหารคน เป็นผู้มีวุฒิภาวะในชีวิตการทำงาน จึงสามารถกำหนดกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง

เงื่อนไขแห่งความสำเร็จอันเป็นปัจจัยภายในองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง จะขอกล่าวเฉพาะด้านที่เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญ คือ สมรรถนะของผู้บริหาร ที่ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรและพัฒนาจรรยาบรรณในบุคลากร ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและองค์กร

(ที่มา : การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ,ชาญชัย อาจินสมาจาร,2540)