แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                                                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา วิทยาศาสตร์  (ว 33101)                               
เวลา 4 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ความไฟฟ้าและต้านทานไฟฟ้า)
สอนโดย  นายประจักษ์  หล้าสีดา  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
***************************************************                                                    
 1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ช่วงชั้นที่ 3  (ม.3) ว 5.1 (ม.2)
         - ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานและคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง
2.  สาระสำคัญ
         กระแสไฟฟ้า  เป็นปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่หรือถ่ายเทผ่านพื้นที่หน้าตัดขวางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าแตกต่างกันของตัวนำไฟฟ้าในหนึ่งหน่วยเวลา กระแสไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับสมบัติของตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้มากหรือน้อย เราเรียกว่า ความต้านทานไฟฟ้า
3. จุดประสงค์
      1) อธิบายความหมายของกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับได้
      2) อธิบายความหมายของความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าได้
      3) ทดลองต่อวงจรไฟฟ้า และวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้
      4) บอกปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการนำไฟฟ้าของลวดตัวนำได้
4.  สาระการเรียนรู้
      1. การค้นพบไฟฟ้า
      2. ความต่างศักย์ไฟฟ้า
      3. ความต้านทานไฟฟ้า
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมลเดลซิปปา (CIPPA Model) โดย ทิศนา แขมมณี
....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  ไฟฟ้า