แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                                  
ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Culture  เรื่อง Isan festival                       
เวลา  3  ชั่วโมง
สอนโดย  นางพิกุล  พุทธมาตย์  ตำแหน่ง  ครู

*******************************************                                                                                                                                         

1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ช่วงชั้นที่   3 
 มาตรฐานการเรียนรู้  
         ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
         ตัวชี้วัด  2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม
2.  สาระสำคัญ
      การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเพณีอีสาน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยนั้น  เป็นสิ่งที่พึงส่งเสริมโดยเฉพาะการเรียนรู้ประเพณีไทยด้วยการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร  ซึ่งแสดงถึงการผสมผสาน Localization  กับ Globalization เป็นการให้ประสบการณ์จริงที่ใกล้ตัวกับนักเรียนโดยใช้กลวิธีแห่งความเป็นสากล  นักเรียนจึงจะกลายเป็นนักเรียนที่พึงประสงค์ของสังคม
3.  จุดประสงค์
  1. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (K)
  1. รู้ที่มาและเหตุผลของประเพณีวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและวัฒนธรรมของไทยและเจ้าของภาษา(K)
  2. ค้นคว้าและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีอีสาน ด้วยเทคโนโลยี (P)
  3. มีความรับผิดชอบและมีค่านิยมที่ดีต่อการจัดประเพณีในท้องถิ่น(A)
4.  สาระการเรียนรู้
....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Isan festival