21. แผนการจัดการเรียนรู้...ศิลปะ ม.2

PoOmDeE
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้    ศิลปะ                                           
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงพื้นเมือง                         
เวลา  2  ชั่วโมง
สอนโดย  นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 ******************************************************                                                                                                                                              
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช่วงชั้นที่ 3
    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       แสดงออกทางนาฏศิลป์ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นเมืองบนพื้นฐานความงาม
2.  สาระสำคัญ
     นาฏศิลป์ คือ ศิลปะแห่งการละครและการฟ้อนรำ เป็นสิ่งที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้นอย่างมีแบบแผน  ประณีต วิจิตรงดงาม เพื่อให้ความบันเทิง โน้มน้าวอารมณ์หรือความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้ชม อันประกอบด้วยการเคลื่อนไหวอิริยาบถ การแสดงท่าทาง การร่ายรำ การขับร้อง และการบรรเลงดนตรี นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญที่แสดงถึงความเป็นชาติ โดยเฉพาะชนชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน มีลักษณะเฉพาะและวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ จนกลายเป็นรูปแบบนาฏศิลป์ประจำชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไปตลอดกาลนับว่ามีความสำคัญและมีคุณค่ายิ่ง
3.  จุดประสงค์
      1. อธิบายลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่าง ๆ ของไทยได้ (K)
      2. ค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทยด้วยรูปแบบหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยี (P)
      3.  รู้คุณค่าของนาฏศิลป์พื้นเมืองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน(A)
4.  สาระการเรียนรู้
     1. การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือของไทย
     2. การแสดงพื้นเมืองภาคอีสานของไทย
     3. การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ของไทย
     4. การละเล่นพื้นเมืองภาคกลางของไทย
5. กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมลเดลซิปปา (CIPPA Model) โดย ทิศนา แขมมณี
....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การแสดงพื้นเมือง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ...แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ICT ตาม "รูปแบบ CIPPA Model" โรงเรียนเชียงกลมวิทยา...

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนเชียงกลมวิทยา#การแสดงพื้นเมือง#ยอดศักดิ์ พุทธมาตย์#รูปแบบการสอน cippa model#แผนการจัดการเรียนรู้ ict

หมายเลขบันทึก: 309740, เขียน: 30 Oct 2009 @ 18:09 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 13:31 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • เยี่ยมมากยอดศักดิ์