โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา

วิเคราะห์จุดที่ต้องรักษา พัฒนาและต้องพัฒนา จากบทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงาน สมศ. 30 ก.ค.- 1 ส.ค.2546
ด้านนักเรียน
จุดที่ต้องรักษาและพัฒนาให้ยั่งยืนและต่อเนื่อง
1.ดนตรีไทยและกีฬา
2.กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันสารเสพติด
3.นิสัยรักการอ่าน
จุดที่ต้องพัฒนา
1.ความมีระเบียบวินัย
2.ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์
4.การรักษาสุขภาพอนามัยตนเอง


ด้านครู
1.การประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2.การสร้างเครื่องมือประเมิน
3.การพัฒนาครูคณิตศาสตร์และนาฎศิลป์


ด้านการบริหาร
1.กระบวนการนิเทศภายใน
2.การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา
3.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ถูกต้อง
4.การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้บริหาร ชุมชน
5.การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิเทศระบบประกันคุณภาพภายในความเห็น (0)