คิดไม่เหมือนคนอื่น

คิดแบบมั่วๆ ไม่มีหลักการหรือเหตุผลรองรับ

คิดแล้วดูเป็นไปไม่ได้เลยหรือแบบหลุดโลก

คิดแบบไม่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

คิดแบบจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยหรือคิดเรื่อยเปื่อย