วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2549 วันประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ของ กศน.เกาะคา

  • เวทีนี้คุณกิจ ซึ่งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน แต่ละตำบลได้นำเอา แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับวิถีชีวิตในชุมชนในหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ภาคเรียนที่ 1/2549 ,มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยแผนนี้ได้ร่วมกันคิดกับผู้เรียนว่าต้องการจะเรียนรู้ในเรื่องใดที่เกี่ยวกับในชุมชนของผู้เรียน คุณกิจแต่ละศูนย์การเรียนชุมชนก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงแผนดังกล่าว โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง ได้ข้อคิดเห็นและข้อสรุป และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับแผนของแต่ละคน และนัดหมายมาพบกันอีกครั้งในวันจันทร์สัปดาห์หน้า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้ง หลังจากนำแผนไปปรับร่วมกับผู้เรียนอีกคร้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
  • การจัดการความรู้โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทำให้คุณกิจมองการทำงาน ในมุมกว้างมากขึ้นทำให้การจัดทำแผนการเรียนรู้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการเรียนรู้ของครู

ณราวัลย์

24 พฤษภาคม 2549