กศน.มิติใหม่

การจัดกระบวนการเรียนรู้กศน.ควบคู่กับการวิจัยท้องถิ่น

ดิฉันพร้อมด้วยครูรสาพร หม้อศรีใจ ครูเกวลิน อุตมะ และครูปวีนา ทองคำฟู ได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลากรผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2549  ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จ. เชียงใหม่ จัดโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ในครั้งนี้กศน.เกาะคา ได้นำเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้:สะสมหน่วยกิตบ้านทุ่งขาม โดยการจัดนิทรรศการในรูปของรูปภาพ และ Mind Map ไว้ในแฟ้มสอดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษา จำนวน  5 แฟ้ม

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประชุม
1เข้าใจงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดย ดร.สินธุ์ สโรบล เป็นผู้บรรยาย ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างงานวิจัยท้องถิ่นกับงานพัฒนา ทำให้รู้ว่า การที่กศน.เกาะคาได้จัดทำโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีเศรษฐกิจพอเพียง และพ้นความยากจนบ้านทุ่งขามนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นการทำวิจัยท้องถิ่นด้วย เนื่องจากว่าเป็นปัญหาของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคระห์หาสาเหตุของปัญหา มีการกำหนดปัญหา ความต้องการในการแก้ปัญหา จนมาถึงการจัดทำแผนชุมชน หาแนวทางและรูปแบบการแก้ปัญหาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนได้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อคนในชุมชน
2. ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน มาให้แนวคิดในการทำงานกศน.มิติใหม่ ที่ต้องทำงานกศน.ควบคู่กันงานวิจัยท้องถิ่นโดยให้ทำเป็นเนื้องานเดียวกัน โดยไม่ต้องทำแบบแยกส่วน เพราะเป้าหมายงานกศน.คือเรียนในชีวิตจริง นำมาใช้จริงได้ มุ่งเน้นชีวิตการเรียนรู้ การทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน การทำงานกศน.ต้องใช้กระบวนการวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของการทำงานกศน.


สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป
1.กลับมาทบทวนบทบาทหน้าที่การทำงานกศน.ของสถานศึกษา
2.วางแผนการดำเนินงานในชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการวิจัย โดยเริ่มจากจุดที่เป็นไปได้ในตำบลนำร่อง และตำบลที่ได้ไปดำเนินการจัดเวทีประชาคม และรู้ปัญหาของชุมชนแล้ว
3.ทำความเข้าใจกับบุคลากรให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยท้องถิ่น
4. เขียนรายงานกรณีศึกษาบ้านทุ่งขาม ที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนจนได้แผนชุมชนบ้านทุ่งขาม

ณราวัลย์

24 พฤษภาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (0)