• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด

  วิเคราะห์จุดที่ต้องรักษา พัฒนาและต้องพัฒนา จากบทสรุปสำหรับผู้บริหาร จากรายงาน สมศ.ที่มาประเมินคุณภาพโรงเรียนระหว่างวันที่ 27 -29 สิงหาคม 2546  
จุดที่ต้องรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1.สุนทรียภาพด้านศิลปะ
2.ดนตรี
3.กีฬา
4.ความร่วมมือและความสัมพันธ์กับชุมชน
5.ความมีภาวะผู้นำของผู้บริหารด้านการบริหารจัดการ

จุดที่ต้องพัฒนา
1.การคิดวิเคราะห์ ส้งเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
2.ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
3.ความมีวิสัยทัศน์
4.ความสามารถและทักษะตามหลักสูตร
5.การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6.คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงตามงานที่รับผิดชอบ
7.การบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
8.การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
9.การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
10.สื่อการสอน
11.การจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
12.พัฒนาครูด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): erkm 
  หมายเลขบันทึก: 30829
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)