คลังความรู้หรือขุมทรัพย์ความรู้น่าจะหมายถึงอะไร

คลังความรู้

ผมว่าในการจัดการความรู้สิ่งที่เป็นผลจากการทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็คือ  ตัวความรู้ซึ่งได้มาจากการถ่ายทอดออกไปจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง  หรือไปยังหลายบุคคล  แต่ในกิจกรรมดังกล่าวความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดหรือการแลกเปลี่ยนนั้น  จะมีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ในภายหลังไม่ว่าจะในแง่ของการนำไปใช้หรือ  การเพิ่มเติมแก้ไข  ก็คือจะต้องมีการบันทึกหรือมีหลักฐานอันเป็นประโยชน์   เพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้บันทึกหรือเก็บไว้แล้วจะหายไป หรือหลงลืมกันไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูทุ่งดอกกระเจียวความเห็น (0)