ความคาดหวังของพี่เลี้ยงทุกท่าน คงไม่เพียงแต่ให้โครงการที่รับผิดชอบดูแลอยู่เสร็จสมบูรณ์  แต่คงต้องการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติการ  พี่เลี้ยงบางคนอาจรู้สึกเหนื่อย เพราะต้องคอยกระตุ้น ติดตามดูการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ปัญหา การเขียนร่างโครงการ การดำเนินงาน กำหนดตัวชี้วัด รวมถึงการวางแผนวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ทุกขั้นตอนเลยทีเดียว แต่ถ้าลองมาทบทวนให้ดีพี่เลี้ยงทุกท่านก็จะค้นพบภาวะผู้นำในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการให้คำแนะนำ  การสอนแนะ การวางแผน และการทำงานเป็นทีม ซึ่งก็คงสอดรับกับนโยบายการบริหารเชิงสมรรถนะ (competency) ของคณะแพทยศาสตร์ของเรา  ที่เน้นการสร้างสมรรถนะของบุคลากร ภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อบุคลากรเข้มแข็ง องค์กรก็จะเข้มแข็งไปด้วยนั่นเอง