วันนี้กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ พยาธิวิทยา (สสพ) ได้เริ่มสร้างblog เพื่อเป็นที่บันทึกและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในภาคของเรา