วันนี้ 25  สิงหาคม 2548  ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิว ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร และชมรมผู้สูงอายุ  ตำบลทะเลทรัพย์ จัดประชุมโครงการสืบค้นและเผยแพร่เพลงกล่อมลูก  และบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ของอำเภอปะทิว  โดยทั้งสองโครงการนี้ นักศึกษา กศน. อำเภอปะทิวได้ออกสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อสืบเสาะค้นหาภูมิปัญญาในบ้านเกิดของตัวเองมานานนับเดือนแล้ว และวันนี้ก็ได้เชิญภูมิปัญาท้องถิ่นเหล่านั้น มาร่วมพบปะพูดคุยกัน ร่วมกันร้องเพลง กล่อมลูก หรือบางทีก็เรียกว่า เพลงกล่อมเด็ก  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีพ่อเพลง แม่เพลง ต่างผลัดกันเล่า สลับการร้องเพลง กล่อมเด็ก มีการปรบมือให้จังหวะกันอยู่มิได้ขาด  แม้วัยของแต่ละคนนั้น ก็มีเลข 6  /7 นำหน้า แต่ทุกคนก็ยังมีความกระฉับกระเฉง ราวกับได้ความหนุ่มสาวในวันวานกลับมาอีกครั้ง  ..เด็ก ๆ วัยหนุ่มสาว ก็เฝ้ามองดูด้วยความตั้งอกตั้งใจ เพราะไม่เคยเห็น ไม่เคยฟังมาก่อนมาก่อน 

       นอกจากนั้นตัวแทนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ก็ได้ชี้แจงสิทธิของผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ  พ.ศ.2546  เพื่อให้ผู้สูงอายุดังกล่าว ได้เข้าถึงสิทธิของตนเอง เช่นสิทฺธิในการบริการทางการแพทย์  การฝึกอาชีพ การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ (รถไฟ)  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  การบริการในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์  โบราณสถาน ฯลฯ   บรรยากาศในวันนี้จึงเป็นการผสมผสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เพื่อการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข..

       โดยลุงเอี่ยม  กลิ่นคล้าย ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลทะเลทรัพย์ ก็ได้เล่าให้ฟังว่า ชมรมผู้สูงอายุตำบลทะเลทรัพย์ ได้เล็งเห็นคุณค่าของเพลงกล่อมเด็กเกรงว่าจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนปะทิว  จึงได้ดำเนินการรวบรวมบทเพลงกล่อมเด็กเท่าที่จะสืบหาได้  โดยวิธีการจัดประกวด และค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ จัดพิมพ์เป็นเล่มและร้องบันทึกเสีงลงในม้วนเทป  ด้วยเสียงแท้ ๆ สด ๆ ของพ่อเพลง/แม่เพลง เช่น คุณสอด ทองบุญส่ง  คุณสร้าง สมมุติ   คุณหนู สังข์ห้อง คุณนวล ดวงจำยาม คุณอุดม ทิพย์คีรี  คุณสนิท สมมุติ และ คุณเยื้อน หารฤทธิ์  ซึ่งเมื่อเปิดฟังแล้วก็ทำให้คนรุ่นเก่านึกถึงภาพความหลังที่เคยสร้างความรัก ความผูกพัน  ความอบอุ่นความเอื้ออาทร  ความอ่อนโยน ที่เคยกล่อมเกลาจิตใจเด็ก ตั้งแต่เยาว์วัย ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม  มีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์  เช่น บทเพลงกล่อมเด็ก บทหนึ่งที่ชื่อว่า  "ใต้ถุน "

  • เวเปลเหอ  เวไปใต้ถุนคุกข้าว
  • ยิกเป็ดเข้าเล้า    หวังว่าจะกินไข่หมัน
  • สุกสุกดิบดิบ        หวังหยิบกินกัน
  • หวังจะกินไข่หมัน  ปันพี่ปันน้องกันเห

      ถ้าใครอยากระลึกถึงเความหลัง ฟังเพลงกล่อมเด็ก ของอำเภอปะทิว ซึ่งมีทั้งเป็นเอกสาร  และม้วนเทป ติดต่อที่ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลทะเลทรัพย์..โดยคุณลุงเอี่ยมได้ย้ำว่า อยากให้เด็ก ๆได้เรียนรู้ประวัติศาตร์ของท้องถิ่น.ผ่านเพลงกล่อมเด็ก...เพราะเพลงกล่อมเด็กเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของสถาบันครอบครัวและชุมชน