จากการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ของตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จ้งหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมา มีการแบ่งกลุ่มย่อยและค้นหาเป้าหมายในหมู่บ้านของตนเอง กำหนดหัวข้อ คือ ปัจจัยที่ทำให้กองทุนหมู่บ้านของตนเองประสบความสำเร็จ สรุปออกมาได้ทั้งหมด 7 ปัจจัย คือ

1.คณะกรรมการ รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง

2.สมาชิก

3.กฎระเบียบข้อบังคับของกองทุน

4.ระบบเอกสาร ข้อมูล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

5.ระบบการตรวจสอบและติดตามผล

6.ระบบการบริหารงาน

7.มีความร่วมมืออย่างดีกับผู้นำชุมชน