จังหวัดศรีสะเกษ
รายชื่ออำเภอ
 อำเภอเมืองศรีสะเกษ  
 อำเภอยางชุมน้อย  
 อำเภอกันทรารมย์  
 อำเภอกันทราลักษ์  
 อำเภอขุขันธ์  
 อำเภอไพรบึง  
 อำเภอปรางค์กู่  
 อำเภอขุนหาญ  
 อำเภอราศีไศล  
 อำเภออุทุมพรพิสัย  
 อำเภอบึงบูรพ์  
 อำเภอห้วยทับทัน  
 อำเภอโนนคูน  
 อำเภอศรีรัตนะ  
 อำเภอน้ำเกลี้ยง  
 อำเภอวังหิน  
 อำเภอภูสิงห์  
 อำเภอเมืองจันทร์  
 อำเภอเบญจลักษณ์  
 อำเภอพยุห์  
 กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  
 กิ่งอำเภอศิลาลาด