นักเรียนเข้าโปรแกรมการฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ มีความสนใจที่ดีมากและมีความสนุกสนานในการเรียน