60 ปี ทรงครองราชย์


ร.ร.จิระศาสตร์วิทยา น้อมปฏิบัติบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฉลอง 60 ปี ทรงครองราชย์

1.  ชื่อโครงการ     จิระศาสตร์วิทยา น้อมเกล้าฯ ปฏิบัติบูชา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
ในวโรกาสครบ ๖๐ ปี ทรงครองราชย์

2.  ฝ่ายรับผิดชอบ              ฝ่ายนโยบายและแผน

3.  ลักษณะโครงการ           โครงการระยะยาว

4.  ระยะเวลาดำเนินการ       เดือนเมษายน ถึง ธันวาคม 2549

5.  หลักการและเหตุผล
                เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 60 ปี      ในวันที่ 9 มิถุนายน  2549  นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษอย่างยิ่ง รัฐบาลได้เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณี     อีกทั้งมีนโยบายที่จะให้ดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆที่เป็นการสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะตามที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์
              ในฐานะที่ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณภายใต้พระบารมีของพระองค์ท่าน   ดังนั้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ      โดยยึดถือการ“ปฏิบัติบูชา” จึงได้จัดให้มีโครงการ จิระศาสตร์วิทยา น้อมเกล้าฯ ปฏิบัติบูชา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล  ในวโรกาสครบ ๖๐ ปี ทรงครองราชย์”

6.  วัตถุประสงค์
              1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเผยแผ่พระเกียรติคุณ และพระบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงปกครองแผ่นดินยาวนาน ไม่เคยปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยมาก่อน
              2. เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่สนองตอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
              3. เพื่อสนับสนุนให้พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลได้ร่วมกันบริจาคโลหิต อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ช่วยเหลือสภากาชาดไทย อันถือเป็นการปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

7.  เป้าหมาย
                ด้านปริมาณ          คณะครูบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนในโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ร่วมกันปฏิบัติบูชา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
                ด้านคุณภาพ         คณะครูบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     โดยการปฏิบัติบูชา เช่น การจัดนิทรรศการฯ การบริจาคโลหิต การเข้าค่ายคุณธรรม การทำบุญตักบาตร การปลูกป่า  การพัฒนาทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ (วัด,สวนสาธารณะ) การละเว้นอบายมุข  เป็นต้น


8.  ตัวชี้วัด
                จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยการปฏิบัติบูชาทั้ง 7 กิจกรรม  จำนวนต้นไม้ที่ปลูกและปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค


9.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่

รายการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
    มี.ค
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
 
1
ขั้นเตรียมการ
                     
  1.1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
                    ฝ่ายกิจการพิเศษ
  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ

                   
  1.3 ติดต่อประสานงานบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   
  1.4 จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่

                   
2
ขั้นดำเนินการ
                     
  2.1 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พ่อหลวงของเรา”

                  ฝ่ายวิชาการและกิจการ  นักเรียน
  2.2 การบริจาคโลหิตร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ

               
ฝ่ายความสัมพันธ์ชุมชน
  2.3 เข้าค่ายคุณธรรมร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชันย์
       
          ฝ่ายบุคลากร
  2.4 ตักบาตรพระสงฆ์ 60 รูป อุทิศถวาย 60 ปีทรงครองราชย์
     
            ฝ่ายความสัมพันธ์ชุมชน
  2.5 ร่วมใจปลูกป่าน้อมถวายองค์ราชันย์
   
              ฝ่ายอาคาร-สถานที่
  2.6 ร่วมใจพัฒนาน้อมถวายองค์ราชันย์
     
       
  ฝ่ายอาคาร-สถานที่
  2.7 รณรงค์ลดละเลิกอบายมุข
   
              ฝ่ายความสัมพันธ์ชุมชน
3
ขั้นสรุปและประเมินผล
                     
  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน
 
                ฝ่ายกิจการพิเศษ
  3.2 สรุปประเมินผล
                 
 
  3.3 รายงานผลการดำเนินงาน
                 
 

10. ลักษณะการจัดกิจกรรม

ที่
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง
1
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พ่อหลวงของเรา”
จัดบอร์ดป้ายนิเทศ นิทรรศการในโรงเรียน จำนวน 160 จุด
ในห้องเรียน
บริเวณศาลาผู้ปกครอง
และบริเวณอาคาร
จิระวิทยาคาร
ฝ่ายวิชาการ, กิจการนักเรียน และฝ่ายความสัมพันธ์ชุมชน
2
การบริจาคโลหิตร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครูและบุคลากรในโรงเรียนบริจาคโลหิต จำนวน 160 ขวด
อาคาร 9
เหล่ากาชาดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และฝ่ายความสัมพันธ์ชุมชน
3
การเข้าค่ายคุณธรรมร้อยดวงใจ
เทิดไท้องค์ราชันย์
ครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 220 คน
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อาคารจิระวิทยาคาร
และปฏิบัติธรรมที่วัด
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ
ฝ่ายบุคลากรและฝ่ายความสัมพันธ์ชุมชน
4
การตักบาตรพระสงฆ์ 60 รูป
อุทิศถวาย 60 ปีทรงครองราชย์
ครู บุคลากร นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประมาณ 4900 คน
บริเวณถนนภายในโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ
และฝ่ายความสัมพันธ์ชุมชน
5
การรวมพลังร่วมใจปลูกป่า
น้อมถวายองค์ราชันย์
ครู บุคลากร นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน
ร่วมกันปลูกป่า จำนวน 600 ต้น
บริเวณศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติสนองแนวพระราชดำริ
“เศรษฐกิจพอเพียง”
ฝ่ายความสัมพันธ์ชุมชน
และฝ่ายอาคาร-สถานที่
6
การรวมพลังร่วมใจพัฒนารักษาความสะอาดสาธารณประโยชน์
น้อมถวายองค์ราชันย์
ครู บุคลากร นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน
ร่วมกันพัฒนารักษา
ความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะและวัดต่างๆ
บริเวณสวนสาธารณะบึงพระราม, สวนสมเด็จ
วิหารพระมงคลบพิตร ฯลฯ
ฝ่ายความสัมพันธ์ชุมชน
และฝ่ายอาคาร-สถานที่
7
การรณรงค์รวมพลังร่วมใจลด ละ เลิกอบายมุขน้อมถวายองค์ราชันย์
ครู บุคลากร นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน
ร่วมกันรณรงค์ ลด ละ เลิกอบายมุขและสิ่งเสพติด
เดินรณรงค์ในโรงเรียนและ
แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฝ่ายความสัมพันธ์ชุมชน

11.  สถานที่ดำเนินการ                   โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

12.  งบประมาณ                            ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียน  60,000  บาท

13.  การประเมินโครงการ
                1.  สังเกตการมีส่วนร่วมของบุคลากร
                2.  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
                3.  สอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                1.  คณะครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการ “ปฏิบัติบูชา” ถวายเป็นพระราชกุศล
                2.  เป็นการสนองเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
                3.   เป็นการช่วยให้สภากาชาดไทยได้รับการบริจาคโลหิตสะสมไว้ใช้ในคราวจำเป็นอย่างเพียงพอ
              4.   เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านการพัฒนากาย  พัฒนาจิต  พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              5.  เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติด อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

15.  ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                 ลงชื่อ
                                                                                                                                                                                       (นางจิระพันธุ์       พิมพ์พันธุ์)
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

 

หมายเลขบันทึก: 30737เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2006 16:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
ผมเห็นว่ากิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรมที่โรงเรียนจิระศาสตร์จัดขึ้นในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีความหมายและถ้ามีโอกาสอยากเข้าไปร่วมกิจกรรมบางอย่างได้ไหมครับ เช่น ร่วมรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยผมตั้งใจจะปฏิบัติด้วยตนเองให้เป็นสัจจะวาจา เพื่อปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯถวายแด่พระองค์ท่าน
วันที่ 5 มิ.ย.49 ดิฉันจะไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูปถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสฉลอง 60 ปี ทรงครองราชย์ ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาพร้อมกับลูกสาว เรียนอยู่ ป.2/4  ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

อยากทราบข้อมูลแบบเมืองทองค่ะเพื่อไปทำรายงานขอรบกวนท่านที่มีอุปการะคุณทุกท่านช่วยหนูหน่อยนะคะ.........ด่วนค่ะ!...ที่

- www.boss-ben_190@hotmail.com/

ขอบคุณค่ะ               

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี