เก็บมาเล่า

ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร แตกต่างกันอย่างไร

        เมื่อกล่าวถึงทรัพย์สินทางปัญญา  มีคำที่คุ้น ๆ และมักสับสนในการใช้อยู่บ่อย ๆ ว่า  สองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร  ลิขสิทธิ์  หมายถึง  งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรมศิลปกรรม  ดนตรีกรรม  งานภาพยนตร์  หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์  ลิขสิทธิ์ยังรวมทั้ง  สิทธิข้างเคียง  (คือ  การนำเอางานด้านลิขสิทธิ์ออกแสดง เช่น  นักแสดง  ผู้บันทึกเสียง  และสถานีวิทยุโทรทัศน์ในการบันทึกหรือถ่ายทอดเสียงหรือภาพ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และงานฐานข้อมูล  ส่วน  สิทธิบัตร  หมายถึง  หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์  (Invention)  การออกแบบผลิตภัณฑ์  (Product  Design)  หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์  (Utility  Model) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  อนุสิทธิบัตร  ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์  แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก  หรือเป็น การประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ความเห็น (0)