ยุทธศาสตร์

 เราจะ "รอ แสวง หรือ สร้าง โอกาสในการพัฒนา"

 นั่งฟังบรรยาย " การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่" ที่ข้าราชการมาเข้ารับการอบรมที่ศูนย์บริการวิชาการ จัดระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประเด็นที่ อ.ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ท่านเล่าประสบการณ์ให้ ทีมงานข้าราชการที่เข้ารับการอบรมฟังว่า

 " ข้าราชการต้องวิเคราะห์ ตนเอง และ หน่วยงาน ว่ามีศักยภาพเพียงใด เมื่อวิเคราะห์แล้ว จะทำงานให้มีประสิทธิภาพ ต้องสร้างแรงขับเคลื่อน 

 อย่ามัวแต่รอโอกาส ต้องแสวงหาโอกาส ถ้าจะดีกว่านั้นต้อง สร้างโอกาสในการพัฒนา"

 ต้อง "ลดแรงต้านจากภายนอก และ ต้องเพิ่มแรงผลักจากภายในองค์กรให้ไปข้างหน้า"

JJ