หลักสูตรและการสอน

เส้นทางของนำ คือ สายทางที่นำเดิน เส้นทางของชีวิต คือ การแสวงหา จากการแสวงหาของชีวิตต้องเริ่มต้นที่การศึกษา

ความหมายของหลักสูตร

          หลักสูตร คือ มวลประสอบการณ์ทั้งปวงชนที่จัดให้ผู้เรียนได้รับ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในแนวทางที่พีงปรารถนาทั้งพฤติกรรมความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมต่างๆ

          ตามความหมายนี้ หลักสูตร คือ การวางแผนเตรียมการเพื่อการจัดการเรียนการสอน การวางแผนเตรียมการนี้จะครอบคลุม
ถึงทุกสิ่งที่จะเป็นวิถีทางไปสู่ผลลัพธ์คือ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรและการสอนความเห็น (0)