(ลิงค์อ่านภาคเช้า)

ภาคบ่าย         

          เริ่มกิจกรรมของภาคบ่ายด้วยการสรุปกิจกรรมของภาคเช้าโดยคุณศิริวรรณ  หวังดี ถึงกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินในพื้นที่มาบ้างแล้ว เช่น การจำแนกพื้นที่  การค้นหาปัญหาการวิจัย  การสร้างโจทย์วิจัย  การออกแบบการวิจัย เป็นต้น แต่อาจมีความก้าวหน้าที่แตกต่างกันไปบ้าง ซึ่งในกระบวนการนี้ นักส่งเสริมการเกษตรต่างก็ได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้น

          13.30 อาจารย์ศักดิ์ดา  ทวิชศรี ได้มอบให้คุณสายัณห์  ปิกวงค์ อำนวยกระบวนการ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสวิจารณ์สิ่งที่ได้ทำมาทั้งหมด

                                          อ.ศักดา ทวิชศรี

  • สิ่งที่ได้ทำแล้ว
  • สิ่งใดที่ทำแล้วแต่จะปรับปรุงทบทวน
  • สิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทำ  สิ่งไหนที่ควรทำ

          สรุปได้ว่า สิ่งที่ได้ทำแล้ว เช่น การกำหนดพื้นที่ กำหนดและคัดเลือกนักวิจัยชาวบ้าน กำหนดชนิดสินค้า/พืช กำหนดโจทย์วิจัย การออกแบบ แผนการปฏิบัติ และการสร้างเครื่องมือ และมีประเด็นที่จะวัดได้คือ ชาวบ้านรู้สภาพ รู้ปัญหา และระดับการไม่ปลอดภัย ความเสี่ยง (มีความรู้และความเข้าใจ)

    การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    คุณเหมียว ร่วมเป็นคุณบันทึก

          ได้มีการ ลปรร.ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับนักวิจัยที่เป็นชาวบ้าน ปัญหาการวิจัย และโจทย์วิจัย

  • บันทึกการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น

                                   

 

  • ผลการประเมินผลลัพธ์การตั้งโจทย์วิจัย

                                  ประเมินตนเองเพื่อปรับ

          การสรุปและนัดหมายโดยคุณสายัณห์  ซึ่งพอสรุปได้ว่า ทีมงานทุกคนควรกลับไปทบทวนปัญหาและโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชนอีกครั้งหนึ่ง แล้วบันทึกผลการปฏิบัติเพื่อนำมา ลปรร.กันในครั้งต่อไปในวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด และในครั้งต่อไป อาจเชิญนักวิจัยชาวบ้านมานำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้วย

                                         

          สรุปบทเรียน 

          หลังจากในวันนี้ทีมงานจะต้องทำอะไร

  • ทีมงานจังหวัด คงต้องลงพื้นที่เพื่อร่วม ลปรร. และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมอำเภอให้มากยิ่งขึ้น
  • หาช่องทางในการสนับสนุนในการเรียนรู้ ที่เป็นแนวคิดหรือหลักการวิจัย PAR หรือรูปแบบ/ตัวอย่างให้เพื่อนๆ ทีมงานได้ศึกษา  อาจใช้เวทีของ DW
  • หารูปแบบ และช่องทางในการกระตุ้นให้มีการบันทึกผล/เก็บข้อมูลภาคสนาม
  • หาวิธีการในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.

วีรยุทธ  สมป่าสัก