อำเภอท่าศาลา คือ 1 ใน 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แต่หนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำของอำเภอท่าศาลานั้นก็คือเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวนครฯ เพิ่งจะสถาปนาครบรอบ 14 ปีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา

                อยากจะแนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สักเล็กน้อย มวล.มีจำนวนบุคลากร ประมาณ 750 คน มีหน่วยงานหลักอยู่ 35 หน่วยงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ส่วนการเจ้าหน้าที เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล โดยภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตงานหลัก 7 งานได้แก่

                 1. งานบรรจุและแต่งตั้ง

                 2. งานพัฒนาบุคลากร

                 3. งานสวัสดิการ

                 4. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

                 5. งานวินัยและนิติกรรมสัญญา

                 6. งานพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล

                 7. งานธุรการ

    ทั้งนี้ส่วนการเจ้าหน้าที่ มีหลักนโยบายของส่วนดังนี้

      วิสัยทัศน์ = ให้คุณค่ากับบุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอยู่เสมอพร้อมปรับตัวและตอบสนองนโยบายองค์กร

      พันธกิจ = เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ดูแลทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน ร่วมมือร่วมใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร

     เป้าหมาย = มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็วคล่องตัวและถูกต้อง

  บันทึกหน้าจะแนะนำบุคลากรของส่วนการเจ้าหน้าที่ให้รู้จักกัน อย่าลืมติดตามนะคะ