เขตปกครองในจังหวัดอุบลราชธานี

มี 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ
อำเภอเมืองอุบลฯ อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอเดชอุดม
อำเภอเขื่องใน อำเภอโขงเจียม อำเภอตระการพืชผล อำเภอสิรินธร
อำเภอเขมราฐ อำเภอบุณฑริก อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอม่วงสามสิบ
อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโพธิ์ไทร
อำเภอสำโรง อำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง อำเภอทุ่งศรีอุดม
กิ่ง อ.นาเยีย กิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก กิ่ง อ.น้ำขุ่น กิ่ง อ.นาตาล
กิ่ง อ.สว่างวีระวงค์   . .

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OTOP-TOURความเห็น (0)