ฝากไว้อ่านประดับความรู้

konloas
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นาพินโมเดลซีรี่ส์ 10 แบบ เป็นการจัดการความรู้ที่สังเคราะห์เพื่อแบ่งปันวิธีการจัดการความรู้ให้เหมาะกับสภาวะและปัญหา ฝากไว้กับทุกท่านอ่านประดับความรู้ครับ
“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION" ประกาศใช้ 19 พ.ค.2552
“napinmodel series 10 versions" หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ" มีชื่อเต็มว่า “The knowledge management series for educational development in napin school 10 versions" หรือชื่อเต็มในภาษาไทยเรียกว่า “ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ"พัฒนาต่อเนื่องและเพิ่มรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ. 2. ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 3. นายประถม บุญทนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 4. นายศักดา พันธ์เพ็ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนทรายมูลวิทยา 5. นายปริญญา ผาคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ซึ่งพัฒนามาจาก “นวัตกรรมจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม นาพินโมเดล(NAPINMODEL)" ที่เข้าร่วมกิจกรรม Symposium นวัตกรรมการศึกษา 2007 ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1-2กันยายน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกจากนวัตกรรมการศึกษา ระดับ เขตตรวจราชการที่ 14 เป็นนวัตกรรมตามกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากรชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สังเคราะห์โดย นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549

ปัจจุบันได้ดำเนินการดังนี้....

บ้านกาจับ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตย

ตัวอย่างระดับประเทศ ปี 2552 ของ สำนักนายกรัฐมนตรี มี

ศักยภาพในการบริหารจัดการแบบพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในแนวพระราชดำริ มีรูปแบบ วิธีการทำงาน

การแก้ปัญหา การพัฒนาในรูปแบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และร่วมมือกันในทุกเรื่องอย่างลงตัว ซึ่งเป็นรูปแบบที่สอดรับกับ

การพัฒนาด้วยการบริหารจัดการด้วยชุดจัดการความรู้แนวใหม่ได้

อย่างดียิ่ง จึงนำรูปแบบการจัดการของชุมชนหรือหมู่บ้านกาจับมา

เป็นแบบในอุดมคติหรือตัวแบบของชุดจัดการความรู้เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านกาจับกาจับโมดูล"

www.napinmodelnstb.com

“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION"

http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html

“NAPINMODEL SERIE “shuut napinmodel sib baabS "declaration and implemented in19 May 2009 “napinmodel series 10 versions" or“"has full name is“The knowledge management series for educational development in napin school 10 versions"or full name in thai is“shuut jatkarn khurmruu phuae patanakarn suksa nai ruongrain ban napin seep baab" the synthesizer is MR.sungkreeb watanarat the Director of napin school since 1 January 2006 “napinmodel series 10 versions" or“shuut napinmodel seep baab" the series have several of technique methods and the process of development procedurethe activities in all of three in one etc.. administrationprocess the learning systematic in and out classroom the monitoring control and the take care practicing in learning processamount10 version are: 1. “NSTBAS" the strategies for transformed the policy uses in learning process ( http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html ) 2.The one fourth of mango administration method 3.NAPINAIC The meeting technique 4. Napin modelthe procedure to monitoring 5. NAPINPOPTM the process of personal development 6. TAJAISAIFAMUE ( http://putheartonpalm.blogspot.com/ /) is the self learning and transferring one by one, group to group. 7. NAPIN PROACTIVE INTEGRATION is the process of take care learner by instructor or teacher in the field learning or real life in communities 8. NAPIN R&D is the research and development in the field activities or in classroom. 9. NAPINMODEL WHOLE IN ONE is the integration routines for learner in all process in one.10. Napinmodel floorshow is the presentation the product of “NAPINMODEL SERIES 10 VERSION" for the others

All links

http://putheartonpalm.blogspot.com/ tajaisaifhamue #1 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html kradong thinks idea#1http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html NSTBas#1http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 modelsynthesized#2http://www.vcharkarn.com/vblog/68985 nstb to gruop#1http://www.vcharkarn.com/vblog/68962 what is the problemhttp://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714 napinmodel declaration#1.

.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน “NAPINMODEL SERIES 10 VERSION”ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เหนือฟ้ามีฟ้าใครกล้าเถียง แม้โลกเอียงฟ้ายังเปิดเพริศและใหม่

แม้เหนือฟ้ามีนภาครอบเรื่อยไป แต่ในใจมิมีเหนือเหลือเพียง "เรา"

เขียนเมื่อ 

บริบทให้ที่ที่วางไว้ ดูรอบกายไว้พึ่งพึงได้เห็น ที่พึงชอบตอบรับตรงประเด็น เวลาเห็นเพียงตาอย่าพูดไปพูดก็ได้แต่น้อยค่อยค่อยพูด หูก็รูดเย็บยินเอาหินใส่ ฟังแล้วคิดพินิจรอบตอบขอบใจ อย่าปากไวจะเสียกาลนานจะดี

sungkreeb
IP: xxx.47.70.167
เขียนเมื่อ 

http://www.napinmodelnstb.com/index.php/2013-08-23-03-55-55