ผศ.ดร. เทวิกา ประดิษฐบาทุกา

กรุงเทพมหานคร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Usernamepunyada_p
สมาชิกเลขที่90293
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

คติธรรมประจำใจ

" พูดน้อย ปฏิบัติมาก"

ข้อคิดและปรัชญา

"ไม่มีการแสดงออก หรือการกระทำแบบใดจะสวยงามไปกว่า..

ความพยายามที่จะแบ่งปันความสุข และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน.." และ

ประวัติการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต: วท.ด. สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต: กศ.ม. สาขาจิตวิทยาการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ ประสานมิตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต: วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สมัยที่ 2

อดีต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏจันทรเกษม

อดีต รองคณบดีศูนย์การศึกษาพัฒนาครู และวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ และคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน อาจารย์ประสาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

อดีต อาจารย์ผู้สอน ป.บัณฑิต และอาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา ม.ราชภัฏจันทรเเกษม

อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

เทพีในการอัญเชิญปริญญาบัตร

อดีตเลขานุการ สาขาจิตวิทยา

อดีตเลขานุการฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

อดีตเลขานุการสมาคมนักวิจัยแห่งชาติ

งานด้านการสอนอาทิเช่น

1. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

- ป.วิชาชีพ คณะศึกษาสาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

- ป.วิชาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏจันทรเกษม

2. การวิจัยทางการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

- ป.วิชาชีพ คณะศึกษาสาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

- ป.วิชาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏจันทรเกษม

3. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

4. การสร้างเครื่องมือทดสอบสติปัญญา

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 4 ปี สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

ม.ราชภัฏจันทรเกษม

5. การสร้างเครื่องมือทดสอบบุคลิกภาพ

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 4 ปี สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

ม.ราชภัฏจันทรเกษม

6. การวิจัยทางจิตวิทยา

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 4 ปี สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

ม.ราชภัฏจันทรเกษม

7. สถิติทางพฤติกรรมศาสตร์

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 4 ปี สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

ม.ราชภัฏจันทรเกษม

8. ความคิดสร้างสรรค์

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 4 ปี สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

ม.ราชภัฏจันทรเกษม

9. การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 4 ปี ทุกสาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร์

ม.ราชภัฏจันทรเกษม

10. พฤติกรรมมนุาย์กับการพัฒนาตน

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 4 ปี ทุกสาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร์

ม.ราชภัฏจันทรเกษม

11. จิตวิทยาสำหรับครู

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

และอีกหลายรายวิชา

งานด้านการวิจัย

นำเสนองานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น

การวิจัยเชิงคุณภาพ

1. ปรากฏการณ์ประสบการณ์ความขัดแย้งของนักศึกษาที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงาน (ทุนส่วนตัว: ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอระดับในประเทศในงานมศว.วิชาการครั้งที่ 3 และระดับนานชาติในงานโคโรเควียมครั้งที่ 6)

2. ปรากฏการณ์ประสบการณ์ความขัดแย้งของคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหานคร (ทุนส่วนตัว:นำเสนอระดับในประเทศในงานสัมมนาหลากหลายวิธีวิทยาทางวิจัยเชิงคุณภาพ)

การวิจัยเชิงปริมาณ

3. การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ทุนสกอ.ทำร่วมกับ 39 ราชภัฏ)

5. แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ทุนม.ราชภัฏจันทรเกษม)

6. การติดตามและประเมินผลหลักสูตรครู 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเษม (ทุนสกอ.)

7. ผลการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ (ทุนส่วนตัว)

8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ กับการเรียนรู้แบบบรรยาย (ทุนม.ราชภฏจันทรเกษม)

9. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาครู (หลักสูตร 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ทุนสกว.)

10. ค่านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาครู (หลักสูตร 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ทุนสมาคมนักวิจัยแห่งชาติ)

และอีกหลายรายงานการวิจัย

ประเด็นที่มีความสนใจและความชำนาญ

1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา (สนในเป็นพิเศษ) มัธยมศึกษา และประถมศึกษา

2. คุณธรรมและจริยธรรม

3. ภาวะผู้นำ เช่น ภาวะผู้นำความเป็นเลิศ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นำทางวิชาการ

4. สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ และทดสอบสมมติฐาน

5. การพัฒนาสติปัญญา เช่น ความคิดสร้างสรรค์

6. การพัฒนาบุคลิกภาพ

7. การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

8. การจัดการความรู้กับองค์การแห่งการเรียนรู้

9. พฤติกรรมนุษย์

10. การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา

11. การวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ และการออกแบบการวิจัย

12. สถิติ และคณิตศาสตร์

ประวัติการเป็นวิทยากร

1. บรรยายเกี่ยวกับจิตวิทยา อาทิเช่น ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ การสร้างเครื่องมือ

2. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล และการวิจัย

3. Master training ในการอบรมเพศศึกษารอบด้าน และนักวิจัยร่วมกับ 39 ราชภัฏเกี่ยวกับหลักสูตรเพศศึกษา

4. วิทยากรให้ความรู้และวิพากษ์การวิจัยแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ตัวอย่างสื่อที่นำมาประกอบการสอน

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับมัธยมและอุดมศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะ ดี เก่ง สุข และเป็นแนวทางให้เข้าสู่ปัญญาอย่างแท้จริงได้