ผู้เขียนมีโอกาสจะได้เดินทางไปต่างประเทศแบบเป็นทางการครั้งแรกในราวๆ เดือนเมษายน 2553 เลยคิดว่ามีอะไรหลายอย่างที่ต้องเตรียมตัวและน่าจะเขียนไว้เตือนความจำตัวเอง และเผื่อไว้...สำหรับใครที่กำลังเผชิญเหตุการณ์เดียวกันอยู่...และกำลังหาข้อมูล...และกำลังดำเนินการอยู่เช่นกัน...
      ผู้เขียนทราบข่าวของการเดินทางไปอเมริกา ในโครงการ KKU & WSU ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นโครงการน่าสนใจมากๆ (โดยเฉพาะ...จัดที่ประเทศอมริกา) เลยสมัครเป็นคณะติดตามในโครงการฯ นี้ ซึ่งมีชื่อโครงการเป็นภาษาไทยว่า “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะสากลทางวิชาการและการวิจัย” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2553 รวม 25 วัน
      เมื่อทราบกำหนดการและได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ ผู้เขียนก็ต้องดำเนินการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (เนื่องจากเป็นข้าราชการ)

      บันทึกนี้ จึงนำเรื่อง การขออนุญาตไปต่างประเทศ ของข้าราชการ (ครู) มาแนะนำกัน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
   1) ข้าราชการยื่นคำขอฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
   2) จนท.รับเรื่อง จัดทำร่างหนังสือฯ เสนอ ผอ.สพท.
   3) ผอ.สพท.ลงนาม และนำเสนอไป สพฐ.
   4) สพฐ.อนุญาต และแจ้ง สพท.
   5) สพท.แจ้ง รร.ทราบ
หลักฐานประกอบคำขอ
    กรณีที่ 1 การไปศึกษาดูงาน (จำนวน  2  ฉบับ ทุกรายการ)
    1) คำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ (หน้า48-49)     
    2) โครงการศึกษาดูงาน                                       
    3) หนังสือเชิญจากหน่วยงานที่จะไปดูงาน             
     กรณีที่ 2 การไปทัศนศึกษา  (จำนวน  2  ฉบับ ทุกรายการ)
     1) คำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ (หน้า48-49)    
     2) โปรแกรมการไปทัศนศึกษา                            
     3) ใบลา (ข้าราชการครูไปทัศนศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ไม่ต้องแนบใบลา หากไปช่วงเวลาทำงานต้องแนบใบลา)
     กรณีที่ 3 การไปเยี่ยมญาติ (รวมถึงกรณีจะไปสมรสกับชาวต่างชาติ)  (จำนวน  2  ฉบับ ทุกรายการ)
     1) คำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ (หน้า48-49)      
     2) หลักฐานแสดงความเป็นญาติ หรือ หลักฐานของชาย/หญิงที่จะไปสมรสด้วย เช่น วีซ่า(แล้วแต่กรณี)                                           
     3) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้                                 
    ...

       วิธีการดำเนินการของผู้เขียน...ได้ดำเนินการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
    - จัดทำบันทึกข้อความ ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ เสนอ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียนทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป  โดยแนบหลักฐานต่างๆ จำนวน  2  ฉบับ ทุกรายการ) คือ
    1) คำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ (หน้า48-49)       
    2) โครงการศึกษาดูงาน                                      
    3) หนังสือเชิญจากหน่วยงานที่จะไปดูงาน                
    4) สำเนา ก.พ.7                                                
    5) รายละอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน   
    - โรงเรียนดำเนินการทำหนังสือส่ง ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
    - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำหนังสือส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
    - อยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
    ซึ่งผลการดำเนินการจะเป็นอย่างไร  ผู้เขียนจะได้หาโอกาสนำมาเล่าในบันทึกต่อไป...
      ...และไม่ลืมที่จะนำแบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ มาฝากไว้ให้ download กันด้วยคะ
     แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
*_*