หนานเกียรติ
เกียรติศักดิ์ หนานเกียรติ ม่วงมิตร

สุดยอดค่ายสร้างสรรค์งานศิลป์


เยาวชนเหล่านี้มาเข้า“ค่ายสร้างสรรค์งานศิลป์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ” ซึ่งจัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพ และนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทั้งหมดจะพักที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา

   เมฆฝนมืดครึ้มบดบังดวงอาทิตย์ สายฝนเริ่มโปรยปราย ลดพัดแรงขึ้นเรื่อย ๆ ต้นสนไหวเอนตามแรงลม จนทำทีท่าจะทรงตัวไม่อยู่... 

   บรรดาเยาวชนหญิงชายที่ขะมักเขม้นอยู่กับการสร้างผลงานศิลปะ บริเวณริมทะเล ชายหาด สมิหรา อ.เมือง จ.สงขลา ต่างกุลีกุจอเก็บเครื่องมือศิลปะ ย้ายตัวเองจากชายหาด เข้าสู่ห้องประชุมโรงแรมที่อยู่ใกล้ ๆ ซึ่งได้ถูกประยุกต์เป็นสตูดิโอสำหรับผลิตงานศิลปะชั่วคราว 

   เยาวชนเหล่านี้มาเข้า“ค่ายสร้างสรรค์งานศิลป์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ” ซึ่งจัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพ และนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทั้งหมดจะพักที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา 

 

 

   กลุ่มเป้าหมายการเข้าค่ายฯ คือเยาวชน ตั้งแต่ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ หรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถทางด้านศิลปกรรม จากหลายจังหวัดในเขตภาคใต้ โดยเฉพาะใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   “มีเด็ก ๆ ที่น่าสนใจ มีความสามารถทางด้านศิลปะในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่มาก แต่เด็ก ๆ เหล่านี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้รับการพัฒนา ค่ายครั้งนี้จะให้น้ำหนักกับเด็กในพื้นที่นี้เป็นพิเศษ”

   ผศ.พิเชษฐ์  เปียกลิ่น คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มอ.ปัตตานี กล่าวถึง

   สำหรับการคัดเลือกเยาวชนเข้าค่าย จะพิจารณาจากผลงานศิลปะในขั้นต้น แล้วสอบวิชาวาดเส้นและวิชาองค์ประกอบศิลป์ คัดเหลือจำนวนทั้งสิ้น ๖๒ คน  การจัดค่ายครั้งนี้ เป็นการนำเยาวชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านศิลปกรรม ใช้ศิลปะเป็นกรอบในการสร้างพลัง เพื่อการดำรงชีวิตของบุคคลในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ รวมทั้งใช้ศิลปะเป็นสื่อในการจรรโลงสังคม ลดความรุนแรง และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

   โดยจะเน้นฝึกปฏิบัติการสร้างผลงานทางศิลปกรรม เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้เสมือนศิลปินมืออาชีพ นอกจากจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มอ.ปัตตานี เกือบ ๑๐ ท่านแล้ว ยังจะมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากศิลปินชั้นเยี่ยมและศิลปินแห่งชาติ เช่น ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน, ศาสตราจารย์อิทธิพล  ตั้งโฉลก และอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

   กระบวนการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปกรรมของเยาวชน แบ่งเป็น ๓ ช่วง

   ช่วงแรกเป็นการเข้าค่ายรวม ๖๒ คน ระยะเวลา ๗ วัน  โดยคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มอ.ปัตตานี เยาวชนจะได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ ใน ๓ สาขา คือ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ทั้งในแง่เทคนิควิธีการและการคิดสร้างสรรค์ ในแต่ละวันจะมีการนำเสนอและวิจารณ์ผลงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดขึ้นไป ในวันสุดท้ายของช่วงแรกจะให้เยาวชนได้ผลิตงานศิลปะที่ตนเองถนัดและสนใจ แล้วคัดเลือกเหลือ ๑๕ คน เพื่อเข้าค่ายในช่วงถัดไป

   ช่วงที่สอง จัดสำหรับเยาวชนจำนวน ๑๕ คน ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนรู้และฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้น กับศิลปินชั้นเยี่ยมและศิลปินแห่งชาติ ต่ออีก ๗ วัน 

   ช่วงที่สาม จะคัดเลือกเยาวชนเหลือ ๓ คน ส่งไปเรียนรู้และฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การดูแลของ ดร.กมล  ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติประจำปี ๒๕๔๐

   สำหรับภาพผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จะนำไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการตามหอศิลป์ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกได้เปิดโลกทัศน์และศึกษาวัฒนธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการเดินทางในแต่ละครั้งจะมีการ Work shop ร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงในแต่ละภูมิภาคนั้น ๆ ด้วย

   น้องเยาะห์ - คอรีเยาะห์  เจ๊ะซีตี ร.ร.ทุ่งยางแดงวิทยาคม จ.ปัตตานี

   “ดีใจมาก ไม่เคยไปเข้าค่ายที่ไหนเลย มาเข้าค่ายที่นี่ครั้งแรก มาแล้วก็ประทับใจมาก..."

   เช่นเดียวกับ น้องหญิง - สุจิตรา  โปรยมา เรียนอยู่ชั้น ม.๕ โรงเรียนสายบุรีแจ้งประภาคาร เมื่อถามว่าเรียนเก่งหรือเปล่า เจ้าตัวตอบแบบอาย ๆ ว่าไม่รู้ แต่เมื่อถามว่าเกรดเฉลี่ยเท่าไร ๓.๗๗ เป็นคำตอบจากปากเธอ น้องหญิง เล่าถึงค่ายนี้ว่า

   “สนใจศิลปะมาก แต่ก็ไม่เคยไปเข้าค่ายที่ไหน มีโอกาสมาเข้าค่ายที่นี่ดีใจมาก ประทับใจอาจารย์ที่สอนเก่งมาก ๆ พี่เลี้ยงก็เป็นกันเอง ดูแลเราอย่างดี อยากให้มีการจัดค่ายแบบนี้ทุกปี...” 

   และ น้องปอ – ปิยธิดา แก้วนิตย์ ชั้น ม.๓ จาก ร.ร.เตชะปัตนยานุกูล จ.ปัตตานี พูดถึงตนเองและความประทับใจในการเข้าค่ายว่า

   “สนใจศิลปะมานานแล้ว อยากเรียนศิลปะกับครูสังคม  ทองมี ไม่เคยไปเข้าค่ายที่ไหนเลย ครูมาถามว่าอยากไปเข้าค่ายไหม ก็รีบตอบตกลงทันที มาแล้วก็ไม่ผิดหวัง อาจารย์ที่สอนเก่งมาก สอนรู้เรื่อง ทำให้เราเก่งขึ้น พี่ ๆ ก็ดูแลเอาใจใส่เราดี ประทับใจมากค่ะ...”

   กมลวรรณ  อวนศรี ผู้ประสานงานจาก สสอน. กล่าวว่า

   “...ค่ายฯ นี้เป็นภารกิจหนึ่งของ สสอน. ในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่มีความชำนาญ ให้จัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในด้านนั้นแก่เยาวชน ปีนี้เป็นปีแรกที่มีค่ายศิลปะในลักษณะนี้ และคาดว่าน่าจะมีการจัดค่ายในลักษณะนี้ในปีต่อ ๆ ไปอีก...”

   ค่ายสิ้นสุดลงแล้ว แววตาแห่งความสุขของเยาวชนเปล่งประกาย มีความสุขกับการเรียนรู้และผลิตผลงานศิลปะ ได้รับการกระตุ้นและจุดประกาย และหากมีกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้อย่างต่อเนื่อง เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะก็มีแนวโน้มที่จะถูกค้นพบมากขึ้น การส่งเสริมต่อยอดความสามารถก็จะทำถูกฝาถูกตัวมากขึ้น สังคมไทยก็จะมีคนที่เก่ง แบบเก่งจริง ๆ มากขึ้น...

 

 

หมายเลขบันทึก: 304849เขียนเมื่อ 10 ตุลาคม 2009 20:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (23)

ศิลปะมีค่าตรงความคิดสร้างสรรค์เสมอ...

http://www.borworn.net/modules/Forums/files/index1a_136.jpg

ศิลปมีค่าอยู่ที่คนมอง...ว่ามองเห็นอะไร....อิอิ(มาแซวๆๆๆๆๆ)

เห็นแล้วอยากไปเที่ยวทะเลจังเลยค่ะ

 • ชื่นชมกิจกรรมแบบนี้มากค่ะ ลงมือปฏิบัติในบรรยากาศที่ดีอย่างนี้ จินตนาการเหนือความคาดคิดแน่นอนค่ะ

มาชม

วาว ๆ มาเยือนถิ่นสงขลาเลยหนานี่

ที่ยืนมองผลงานสวมชุดดำ ๆ ภาพท้ายนั้นคงเป็น อ.พิเชษฐ์ เปียกลิ่น...ใชไหนนั่น...

สวัสดีค่ะ

 • ชื่นชม กิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ค่ะ  ส่งเสริมความเก่งของเด็กแบบถูกฝาถูกตัว
 • และรู้สึกชื่นใจที่ สงขลา บ้านเกิดของครูอิง ได้เป็นที่ต้อนรับท่านหนานเกียรติและน้อง ๆ
 • สถาบันทักษิณคดีศึกษา ก็เป็นสถานที่ฝึกปรือวิชาของครูอิงมาก่อนค่ะ
 • พูดถึงแล้วอดคิดถึง คณาจารย์ หลาย ๆ ท่านไม่ได้ คิดถึง คิดถึง  จริง ๆ
 • ขอบพระคุณบันทึกดี ๆ เช่นนี้ค่ะ
 • สวัสดีค่ะอ้ายหนานเกียรติ
 • มาดูละอ่อนเปิ้นร่วมกิจกรรมดีดีเจ๊า
 • ขอหื้อประสบผลสำเร็จเน้อเจ๊า

P สวัสดีครับ คุณพี่อ้อยเล็ก

ภาพสวยจัง นักเรียนชั้นไหนครับ

พี่อ้อยเป็นครูสอนศิลปะหรือเปล่า...

ผมว่าใช่ ชัวร์....

...

 

P สวัสดีเจ้าคุณอิง ชาดา ~natadee

ผมก็อยากไปครับ ทะเลหนะ

เฌวายิ่งยากไป

พ่อไปบางแฉน พูดเกือบทุกวัน

...

 

P สวัสดีครับพี่ศิลา Sila Phu-Chaya 

ผมมีโอกาสช่วงหนึ่งในชีวิตที่รับผิดชอบงานส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษของประเทศครับ

ด้านศิลปะเป็นด้านหนึ่งที่ผมพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น คราวนั้นมีค่ายศิลปะ ๒ แห่ง ที่นี่แห่งนึง และอีกแห่งนึงร่วมกับครูสังคม ทองมีครับ

...

 

P สวัสดีครับ อ.umi

ขอบคุณอาจารย์ที่แวะมาชมครับ

ชายชุดดำ อ.พิเชษฐ์ ครับ

...

 

P สวัสดีครับครู อิง อิงจันทร์

ช่วงจัดค่ายฯ ผมไปอยู่ร่วมสองวันครับ มิได้อยู่ตลอด เพราะต้องไปเยี่ยมค่ายฯ อื่น ๆ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มีเพื่อนทำงานอยู่ที่นั่นสองคนครับ

ผมมีโอกาสไปที่นั่นหลายคร้ังแล้ว ประทับใจมากครับ

...

 

P สวัสดีเจ้า อ.เอื้องแซะ

ช่วงนี้ไม่ได้มีโอกาสไปแม่ฮ่องสอนเลย ไปถึงแค่แม่สะเรียง

ฝากคิดถึงครูชมพู ป้าติ๋ม ด้วยนะครับ

...

สวัสดีค่ะ หนานเกียรติ

 • ช่วงนี้...งานเพียบเลยนะพ่อนะ...ขยันจริงๆ...

 

P พี่ติ๋ว กฤษณา สำเร็จ ครับ

งานนี้เป็นบันทึกเก่าเก็บครับ นำมาแลกเปลี่ยน/แบ่งปันให้พี่อ้อยเล็ก

ปรับปรุงนิด ๆ หน่อย ๆ เห็นว่าหลายคนในนี้สนใจงานแบบนี้ครับ

ผมเคยทำงานอยู่สำนักนายกฯ รับผิดชอบงานส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งค่ายฯ นี้เป็นงานหนึ่งที่ผมดูแลอยู่

พร้อมกับค่ายนี้ ผมจัดค่ายศิลปะอีกแห่งหนึ่งที่ ศูนย์ศิลป์สิรินธร กับครูสังคม ทองมี

จัดค่ายดนตรีกับ ว.ดุริยางคศิลป์ กับ อ.สุกรี เจริญสุข

จัดค่ายวรรณกรรม ที่ เชียงใหม่ มี ครูมาลา คำจันทร์ แรคำ ประโดยคำ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ขึ้นไปแจมด้วย

ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับ ลาออกมาแล้ว... 

น่าชื่นชมมากๆค่ะ...^_^

....หลับฝันดีนะคะ....

สวัสดีครับ น้องหนาน กลับจากประชุม เอาบันทึกขึ้นบล็อก ก้หลับไปเลย

ไม่ได้แวะเวียนมาเยียนเยี่ยมพี่น้อง

ตื่นมาหลังเที่ยงคืน มาอยู่บุญดึก เคลียร์งานเสร็จก้แวะมาเยี่ยมครับ

สวัสดีค่ะคุณหนานเกียรติ

ชื่นชมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และให้โอกาสแก่เยาวชน เด็กๆ คงมีความสุขกันมาก เยี่ยมมากค่ะ

ภาพถ่าย สวยมาก เห็นแล้วมีความสุข อยากไปทะเล อยากร่วมกิจกรรมบ้าง...

 • น้องเฌวาสบายดีไหมคะ  ช่วงนี้งานวุ่น เลยไม่ได้ไปเยี่ยมเลย 
 •  ฝากความคิดถึงใหน้องเฌวาด้วยนะคะ

 

                              

             ขอบคุณนะคะ น้องหนานเกียรติที่เข้าไปเยี่ยมพี่สุ ในบล็อคการเอาชนะและฝ่าฟันอุปสรรค บล้อคนี้คะ  เลยเอาฝีมือน้องอ้อยเล็ก ที่นำไปประดิษฐ์ใหม่เสียสวยเชียว ถ้าเรื่องงานฝีมือหละน้องเขาหละ ชื่นชมน้องอ้อยเล็ก มาชื่นชมกิจกรรมของน้องหนานเกียรติ พาเด็กมีความสามารถตามแบบฉบับของเขา ให้เข้ามีประสบการณ์ที่ดีเพิ่มขึ้น

คนเราถ้าทำในสิ่งที่ตนเองรัก ย่อมจะมีประกายแห่งความยินดี ความสุขกันคะ  และถ้าหากส่งเสริมกันแบบนี้ ก็เหมือนการค้นหาเพชรในตม ในที่สุดก็จะได้เพชรงามหลายเม็ด

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาชื่นชมกิจกรรมดี ๆ  ภาพสวย ๆ คนมีความสุข
 • มีความสุขในการทำงานนะค่ะ

ค่ายนี้สุดยอดงานสร้างสรรค์ศิลป์จริงๆค่ะท่านหนาน

ชื่นชมและเป็นกำลังใจ มีความสุขมากมายกับกิจกรรมที่รักค่ะ

เห็นกิจกรรมดีๆแบบนี้...ว่าแล้วก็อยากกลับไปเป็นเด็กซะงั้น...อิอิ อยากใช้ชีวิตแบบวัยเยาว์ นานๆๆๆๆๆ เพราะเด็กๆนี่เขาไร้เดียงสา แะบริสุทธิ์ ซื่อๆ
ดวงตาเขาน่ะ มีแต่ความฝันและความหวัง
เฮ้อ..... คงจะยากล่ะเน๊าะ...ก็แก่จนเลยพิกัดจะโหลดอายุลงมาซะแล้วอ่ะสิ...ฮ่าๆๆๆๆๆ แวะมาให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์กิจกรมมดีๆให้กับเด็กๆค่ะ...

ฝากความคิดถึงไปถึงสาวน้อยเฌวาด้วยนะคะพี่หนาน...

ไร้เดียงสา แะบริสุทธิ์"ไร้เดียงสาและบริสุทธิ์"

สร้างสรรค์กิจกรมมดีๆ "สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ

แหมๆๆๆ รีบพิมพ์ไปหน่อย พิมพ์ตกๆหล่นๆ ขออภัยนะคะ

เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมค่ายศิลป์ค่ะ...งานศิลป์ให้ความนิ่ง ลดความกร้าว จิตใจอ่อนโยนลง ด้านศิลป์สร้างสรรค์ค่ะ

 

P วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

ท่านผู้เฒ่า วันนี้ไปเรียนหนังสือกับคุณเอกมาครับ

ผมเล่าเรื่องท่านผู้เฒ่าเชิญไปเดินป่า คุณเอกสนใจมาก ทำนองว่าอยากไปด้วย

พี่คิมกับน้องนัทไปถึงหรือยังครับ...

...

P สวัสดีครับ พี่ติ๋ว - กฤษณา สำเร็จ

แวะไปอ่านบันทึกมาแล้วครับ

เพ้อเจ้อไว้ซะยาวเหยียด

ขอบคุณมากมายเลยครับพี่

...

 

P สวัสดีครับ คุณครูใจดี

P สวัสดีครับ พี่ สุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ

P สวัสดีครับ คุณบุษรา

P สวัสดีครับ คุณpoo

P สวัสดีครับ น้องมะนาวหวาน

P สวัสดีครับ อาจารย์ Vij

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

งานนี้เป็นบันทึกเก่าเก็บครับ นำมาแลกเปลี่ยน/แบ่งปันให้พี่อ้อยเล็ก

ปรับปรุงนิด ๆ หน่อย ๆ เห็นว่าหลายคนในนี้สนใจงานแบบนี้ครับ

ผมเคยทำงานอยู่สำนักนายกฯ รับผิดชอบงานส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งค่ายฯ นี้เป็นงานหนึ่งที่ผมดูแลอยู่

เฌวาตอนนี้ไปโรงเรียนแล้ว เมื่อเช้าไปส่งร้องให้จ๊ากเลย สงสารมา แต่ก็ต้องตัดใจ

...

สวัสดีค่ะ

ตามมาชมค่ายศิลปะด้วยค่ะ

น้องหนานเกียรติ สวัสดีครับ

          เด็กๆ กับศิลปะนี่อยู่ด้วยกันเมื่อไร สดใสเมื่อนั้นครับ

 

          เมื่อเช้าก่อนออกจากบ้าน พี่กับลูกสาวคนเล็ก (หนูนิ) เล่นจัดฉากหมู่บ้านกระต่ายน้อย ก็เลยนำมาฝากหลานเฌวาด้วย

                  

 

       กระต่ายตัวใหญ่ทางซ้าย มีแบบพับให้ด้วย ถ้าสนใจ ตามไปดูได้เลย!

             

                  แบบพับ กระต่าย ออกแบบโดย Akira Yoshizawa  

 

 

P สวัสดีครับ คุณ ณัฐรดา

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมครับ

...

P สวัสดีครับ พี่ชิว บัญชา ธนบุญสมบัติ

ขอบคุณพี่ชิวที่แวะมาทักทายครับ

สักพักจะแวะไปดูหมู่บ้านกระต่ายน้อยครับ

สองสามวันมานี้ไม่ค่อยได้เข้ามา G2K จึงตกข่าวไปหลายเรื่อง

ขอบคุณ แบบพับ กระต่าย ออกแบบโดย Akira Yoshizawa  นะครับ

เฌวาได้ของเล่นใหมาแล้ว ฮิ ฮิ...

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี