SML

การเรียนรู้เป็นขั้นตอนสำคัญในการเพิ่มทุนทางปัญญาให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงคุกคามของโลกาภิวัฒน์

เมื่อวาน(24ส.ค.)ผมร่วมประชุมโครงการSMLในส่วนที่สถาบันการศึกษารับผิดชอบ ขณะฟังอาจารย์ที่ปรึกษารายงานการทำงานของนักศึกษาในพื้นที่ ผมเห็นภาพการทำงานที่วันนี้ได้อ่านเจอรายงานประชุมของอาจารย์วิจารณ์(อ้างถึงพี่ทรงพล)ที่บอกว่า ชุมชนท้องถิ่นต้องการคุณอำนวย ผมเห็นว่าโครงการSMLใช้พลังหมดไปกับการจัดตั้ง สื่อสาร ติดตาม(ตรวจสอบกระบวนการ)ด้วยความเชื่อในแบบแผน/ขั้นตอนการดำเนินงานที่สรุปไว้อย่างลงตัวในคู่มือ โดยไม่ได้ตอบสนองความต้องการคุณอำนวยของชุมชนเลย ซึ่งน่าเสียดายมาก เพราะกำลังคนและงบประมาณจำนวนมหาศาลหมดไปกับการลงบันทึกในแบบฟอร์มสำเร็จรูปทั้งในส่วนของชุมชนและผู้ดูแลสนับสนุนและติดตาม

กระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นตอนสำคัญในการเพิ่มทุนทางปัญญาให้กับสังคมโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงคุกคามของโลกาภิวัฒน์

โครงการคงเกิดประโยชน์ทำให้เงินหมุนเวียนเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่ แต่การเรียนรู้ของคนที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนนั้น คงหวังได้ไม่มากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์ความเห็น (0)