กลุ่มการเงินชุมชน 3 ตำบล (วงคุณเอื้อ)

ต้องยึดโยงไปที่ความสามารถหรือทักษะ/ความรู้ของคุณเอื้อ
วันที่ 15 ก.ย.ที่จะประชุมวงคุณเอื้อนั้น ผมคิดว่าจะใช้แนวทางให้คุณเอื้อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานโครงการนี้อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นให้แต่ละคนนำเสนอว่า การจะบรรลุเป้าหมายของโครงการได้นั้นตัวเองในฐานะผู้แทนหน่วยงานต้องมีทักษะ/ความรู้อะไรบ้าง (คุณลักษณะของหน่วยงานเอาไว้ก่อน เพราะเป็นโครงการความร่วมมือ มิใช่เป้าหมายของหน่วยงาน และผู้แทนหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุด) ตอนนี้มีกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานอะไรบ้างในพื้นที่ 3 ตำบลเป้าหมาย(ประเด็นนี้ตอนส่งจดหมายเชิญประชุมน่าจะขอให้แต่ละหน่วยงานทำการบ้านมาก่อน) ประเด็นหลักต้องยึดโยงไปที่ความสามารถหรือทักษะ/ความรู้ของคุณเอื้อว่าจะเอื้ออำนวยให้เกิดการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆในโครงการนี้เข้ากับกลไกและเนื้องานในพื้นที่ตำบลเป้าหมายของหน่วยงานตนเองได้อย่างไร เช่น สนง.เกษตรซึ่งมีจนท.เกษตรตำบลและจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้นั้น จะประสานการทำงานกับคุณอำนวยของโครงการ คุณเอื้อและคุณกิจของชุมชนอย่างไรให้งานพัฒนาเชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ ประเด็นเหล่านี้แหละครับ เป็นภาพร่างในความคิดของผมสำหรับเวทีคุณเอื้อของ 9 หน่วยงานในตอนนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน



ความเห็น (0)