โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับโครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สนับสนุนโดย สสส.) จัดงาน " โครงการเผยแพร่สื่อพื้นบ้านเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในอุษาคเนย์" ขึ้น ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2548 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 203-4 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยมีศิลปินกลุ่มซีละจากภาคใต้และศิลปินกลุ่มสรภัญญะจากภาคอีสาน จำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 20 ชีวิต ร่วมเป็นวิทยากรและสาธิตศิลปะที่หาชมได้ยากให้กับผู้สนใจ

 

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าแห่งศิลปะพื้นบ้าน อีกทั้ง บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้านที่จะทำหน้าที่เชื่อมสมานความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ซีละ เป็นทั้งสื่อการแสดงและทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธ์ความเป็นไทยมุสลิมกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย และสรภัญญะ เป็นสื่อที่แสดงให้เห็นความเป็นพุทธทั่วดินแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

 

สนใจรับชม ฟรี และติดต่อเพิ่มเติมได้ที่คุณจันทิมา โทรศัพท์ 02-526-5796 หรือ

 

โทรศัพท์/โทรสาร 02-968-9883 หรือ [email protected] หรือ [email protected] หรือ http://www.c4health.org/promote02d.php?cno=339