73. หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

PoOmDeE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ “มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างมีทักษะ”

    วันนี้ผู้เขียนหาเวลามานั่งทบทวนการจัดทำ “หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องด้วยโรงเรียนเชียงกลมวิทยา เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2552

     การจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ยึดหลักการจัดทำฯ ตาม (ร่าง) แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2552 ซึ่งสรุปเป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  ดังนี้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

     1. กิจกรรมแนะแนว

     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

      2.  กิจกรรมนักเรียน

       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 

     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม

    3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

แนวการจัดกิจกรรม

     โรงเรียนเชียงกลมวิทยา  จัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีแนวการจัดกิจกรรม  ดังนี้

    1. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกรรมด้วยความสมัครใจ

    2. ให้ผู้ได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย  ฝึกการทำงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง  ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ของผู้เรียน

    3. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง  3  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานศึกษา

     4. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ  โดยมีการสำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ  เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการดำเนินกิจกรรม

      5. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขนบนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย

 ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

      โรงเรียนเชียงกลมวิทยา  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายรูปแบบ  วิธีการ โดยมีขอบข่ายดังนี้

      1. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ในลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

     2. เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของวิชาชีพ  วามรู้  อาชีพ  และการดำเนินชีวิตที่ดีงาม  ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

     3. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆ  สนับสนุนค่านิยมที่ดีงามและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

     4. เป็นกิจกรรมที่ฝึกการทำงานและการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม  เพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจ  ความเอื้ออาทร  ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

     การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ  5  ประการ  ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเชียงกลมมีกิจกรรมเด็ดๆ ใหม่ๆ เอามาฝากบ้างเน้อ!!!!!! คอยติดตามนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ ครูนิศากร
  • ขอบคุณที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
  • มีอะไรแนะนำเสนอแนะ ก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดี คนสวย

แสดงความรู้สึกนิดหนึ่งนะ เรื่องประชาธิปไตยไทยขณะนี้ แย่จริงๆ

ตอนนี้ได้คำตอบแล้วล่ะ เรื่อง หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เลือกพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลงานวิชาการที่มีอยู่เดิม คือ แนะแนว , ลูกเสือ ยุวกาชาด, ชุมนุมสภานักเรียน , กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ( ดูแลผู้สูงวัย สานสายใย ๓ วัยรักกัน โดยการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมร่วมกับเทศบาลนาด้วง , ผู้พิทักษ์ โดยร่วมกับชุมชนตรวจตลาด ดูแลผู้บริโภคทุกด้าน) น่าสนใจดีนะ ทดลองใช้เกิดผลดี ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วน เพราะความแตกต่าง บริบทต่างกัน แล้วพบกันใหม่นะ

เขียนเมื่อ 
  • ยินดีด้วยกับ ครูนิศากร นะคะ
  • เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง
  • ขอบคุณที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • มีโอกาสจะไปขอคำแนะนำกิจกรรมดีๆ แบบมีส่วนร่วมด้วยคนคะ
  • สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ
จุ๊บจุ๊บ
IP: xxx.26.126.17
เขียนเมื่อ 

โอ้! แบบว่าได้ความรู้มากมายเลยคะ

ได้แนวความคิดเพิ่มในการนำไปใช้

ขอบคุณมากๆคะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ จุ๊บจุ๊บ
  • ขอบคุณที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
[email protected]
IP: xxx.232.143.77
เขียนเมื่อ 

ทุกโรงเรียนหากจัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติบ้างจะเป็นบุญกุศลแก่เด็ก กลัวเป็นห่วงเนื้อหา ทฤษฎี เรียนรู้เฉพาะห้องเรียน ทำให้เด็กๆ ขาดโอกาส กิจกรรมนี้ที่โรงเรียนก็พยายามให้เด็กได้เรียนรู้ ปฏิบัติเป็นระยะ ต้องกระตุ้นด้วยผู้นำมากๆนะครับ. ไม่ใช่ว่าผู้ตามไม่ทำนะครับ. เหมือนที่เขาว่านั้นแหละ หัวไม่ส่ายหางก็ไม่กระดิก ฝากให้ทุกฝ่ายได้ดูแลกิจกรมมพัฒนาผู้เรียนให้มากๆ นะครับ